Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "LR Uzņēmumu reģistra darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance efficiency enhancement project for the Register of Enterprises of the Republic of Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
Anotācija Diplomprojektu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts ir izstrādājusi Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta studente Dace Kleinberga. Diplomprojekta mērķis ir novērtēt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbību, izvirzīt un risināt priekšlikumus darbības efektivitātes paaugstināšanai. Projekta izstrādāšanas gaitā tiek izvirzītas trīs galvenās problēmas un veikta to ekonomiskā analīze, kā rezultātā sniegti pamatoti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Diplomprojektam pievienota darba izpildes un novērtējuma lapa, diplomprojekta uzdevums un recenzija. Projektam ir pievienoti trīs pielikumi gada publiskie pārskati par 2008., 2009. un 2010.gadu. Projekta analītiskajā daļā autore ir veikusi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbības un struktūras analīzi, analizējusi notiekošo procesu statistikas datus, ekonomiskos rādītājus, riskus, kas saistīti ar budžeta samazinājumu, veikusi SVID analīzi un novērtējusi iestādes darbības efektivitāti. Izvērtējot darbības efektivitātes ietekmējošos faktorus, tika izvirzītas trīs galvenās problēmas, kuru risināšanas iespējas tiek piedāvātas diplomprojekta aprēķinu daļā. Projekta aprēķinu daļā autore ir izstrādājusi trīs ekonomiski pamatotus priekšlikumus izvirzīto problēmu risināšanai. Tajā ir analizēti izdevumi priekšlikumu īstenošanai. Tehnoloģiskajā daļā ir veikta Uzņēmumu reģistra viedtelefonu programmatūras izstrāde. Tiek pamatots programmatūras ieguvums, uzlabojot iestādes darbības efektivitāti. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikts klientu apkalpošanas zāles risku novērtējums un risku mazināšanas pasākumu plāns, apkopojot tajā ietverošās izmaksas. Nobeigumā autore ir izstrādājusi secinājumus un argumentētus priekšlikumus problēmu padziļinātākai risināšanai. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojektā iekļautie autores izstrādātie vizuālie materiāli. Darbā ir 5 nodaļas, 73 lapaspuses, 3 pielikumi, 18 tabulas, 37 attēli un 20 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance efficiency enhancement project for the Register of Enterprises of the Republic of Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 16:25:51