Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Makroergonomikas pilnveidošanas projekts veselīga, droša un taisnīga darba organizēšanā veselības aprūpes darbiniekiem”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving macroergonomics of healthy, safe and fair job organization for health care employees”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.med., asoc.prof. Ž.Roja
Recenzents Mg.darb.aizs., lekt. J.Bartušauskis
Anotācija Diplomprojekta autors: Renāte Raudiņa Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: as. profesore, Dr. med. Ženija Roja Diplomprojekta temats: „Makroergonomikas pilnveidošanas projekts veselīga, droša un taisnīga darba organizēšanā veselības aprūpes darbiniekiem” Diplomprojekta apjoms: 71lpp., 5 tab., 13 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādes gaitā izmantoti 30 literatūras avoti, tai skaitā, teorētiskie, zinātniskie raksti, kā arī likumi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ievietota un apkopota informācija par uzņēmumu. Teorētiskajā daļā sniegts teorētisks pamatojums, izmantojot speciālo literatūru. Aprēķinu daļā tiek piedāvāti risinājumi par veselības aprūpes darbinieku makroergonomikas pilnveidošanu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Raudiņa R. Makroergonomikas pilnveidošanas projekts veselīga, droša un taisnīga darba organizēšanā veselības aprūpes darbiniekiem/Zinātn. vadītāja as. profesore, Dr. med. Roja Ž. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 71 lpp.
Atslēgas vārdi makroergonomika, veselības aprūpe, darbinieki, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā macroergonomics, health care, emploees, improvement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 16:22:01