Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Apstrādes uzņēmumu attīstības stratēģija Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Processing companies’ development strategy in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Uzņēmumi sacenšas cits ar citu, lai iegūtu pircējus, bet ne visas organizācijas konkurē vienādiem līdzekļiem un ne visas gūst panākumus šajā konkurences cīņā. Katrs realizē savu stratēģiju, cīnoties ar saviem konkurentiem, apkalpojot savus klientus un reaģējot uz izmaiņām, kas varētu ietekmēt organizāciju eksistenci un darbību. Turklāt katram uzņēmumam ir jāattīsta tāda konkurētspējīga priekšrocība, kas ļautu tai veiksmīgi un efektīvi konkurēt tirgū. Stratēģija ir saistīta ar tādiem plāniem un darbībām, kuru mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem un cilvēkiem veiksmīgi konkurēt savās sfērās. Tās uzdevums ir palīdzēt uzņēmumiem sasniegt un izmantot savu konkurētspējīgo priekšrocību. Tā ļauj uzņēmumam ilgstoši un pastāvīgi gūt panākumus. Katra uzņēmumam jāizveido sava unikāla stratēģija, lai iegūtu konkurētspējīgu priekšrocību, ņemot vērā konkrēto situāciju nozarē, tirgū un pašā organizācijā. Maģistra darba hipotēze autors uzskata, ka ar labu stratēģiju var sasniegt labus rezultātus un iekarot jaunus tirgus. Maģistra darba temats ir aktuāls, jo: no teorētiskā viedokļa nepieciešama konkurētspējīga piena pārstrādes uzņēmumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas stratēģija, lai uzlabotu ražotās produkcijas kvalitāti; pasaulē stratēģijas izstrādei uzņēmumu darbībai ir pieaugoša loma; Eiropas Savienības dalībvalstu un Latvijas uzņēmumiem ir svarīgi izstrādāt darbības stratēģiju esošajos tirgus apstākļos. Maģistra darba autors uzskata, ka piena pārstrādes uzņēmumos ir jāizstrādā stratēģija, lai uzņēmumi varētu sasniegt augstākus pārdošanas rezultātus un iekarotu lielāku tirgus daļu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt stratēģiju piena pārstrādes uzņēmumiem, pamatojoties uz teoriju un prakses analīzi. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi, autors nosaka sekojošus darba uzdevumus: apskatīt apstrādes nozares attīstības tendences Latvijā; veikt stratēģijas jēdzienu un to veidu teorētiskās bāzes analīzi; izpētīt pielietotos stratēģijas elementus piena pārstrādes uzņēmumos; izstrādāt piena pārstrādes uzņēmumu attīstības modeli; veikt piena pārstrādes uzņēmumu ietekmējošo faktoru noteikšanu uzņēmuma attīstībai. Maģistra darba pētījuma priekšmets - stratēģiskā menedžmenta un mārketinga procesi. Maģistra darba pētījuma objekts ir apstrādes nozares piena pārstrādes uzņēmumi. Maģistra darbā ir izmantotas šādas pētījumu metodes: teorētiskā pētījuma metode (zinātnisko rakstu un literatūras avotu analīze), empīriskās pētījuma metodes (datu vākšanas metodes, situāciju analīzes), datu apstrādes metodes (aprakstošā statistika - tabulas); mārketinga pētījuma metodes (SVID, McKinsey, M.Portera piecus spēku modelis); loģiski konstruktīvā (secinājumi un priekšlikumi). Maģistra darbā tiks izmantoti sekojoši informācijas avoti: MK noteikumi un LR likumi; Publiski pieejamie statistiskie dati; Zinātniskie raksti; Literatūra no mārketinga, stratēģijas un vadzinības grāmatām; Interneta avoti; Uzņēmuma AS Valmieras Piens publicētie materiāli. Piena pārstrādes uzņēmumiem tiek piedāvāta pamatota biznesa līmeņa stratēģija uzņēmumu attīstībai konkrētajos apstākļos, definēti mērķi un uzdevumi ilgstošai konkurētspējīgai uzņēmumu darbībai un tālākai attīstībai. Maģistra darba zinātniskās novitāte: svarīgāko faktoru noteikšana un atlase stratēģijas izstrādei; stratēģijas modeļa izstrāde. Maģistra darba ierobežojumi autors darbā apskatījis viena piena pārstrādes uzņēmuma stratēģijas izstrādi, tajā ietverot stratēģijas izstrādi, SVID, McKinsey, M.Portera piecus spēku modeli, Ansofa izaugsmes stratēģiju un Bostonas matricu. Darba struktūra sastāv no ievada, analītiskās daļas, teorētiskās daļas, zinātniski praktiskās daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Darba nobeigumā ir apkopots izmantoto literatūru saraksts, kā arī pievienoti pielikumi. Pirmā analītiskajā daļā apskatīta apstrādes nozare Latvijā, veikta pārtikas rūpniecības, kā apstrāde nozares elementa izpēte un apskatīta pārtikas
Atslēgas vārdi Stratēģijas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of a Strategy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 12:56:15