Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmumu debitoru parādu pārvaldības modelis "
Nosaukums angļu valodā "Receivables management model for wholesale companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec., doc. V.Vasiļjeva
Anotācija Maģistra darba pētījumu objekts ir vairumtirdzniecības uzņēmumu debitoru parādi un pētījuma priekšmets ir debitoru parādu pārvaldības modelis. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt debitoru parādu pārvaldības modeli, kura būtiska sastāvdaļa ir klientu maksātspējas novērtēšana. Maģistra darba analītiskajā daļā ir veikta debitoru maksājumu analīze Latvijā un Eiropas Savienībā, analizēts kavēto maksājumu nozīmīgums starptautiskās tirdzniecības attīstībā, kā arī veikta uzņēmumu maksātspēju ietekmējošo iekšējo un ārējo faktoru analīze un izpētīta uzņēmumu maksātnespējas ietekme uz uzņēmējdarbību un valsts ekonomiku. Teorētiskajā daļā ir veikta debitoru parādu un to uzskaites izpēte, kā arī analizēti debitoru parādu pārvaldības instrumenti, kurus ir iespējams izmantot, lai samazinātu vairumtirdzniecības uzņēmumu kredītrisku. Autore ir veikusi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru piedāvāto uzņēmumu kredītpolitiku analīzi un izstrādājusi debitoru parādu pārvaldības modeli, kā arī debitoru parādu pārvaldības efektivitātes novērtēšanas modeli. Tā kā nekādi inkaso instrumenti nepalīdzēs atgūt parādu no maksātnespējīga klienta, ir nepieciešams veikt sadarbības partneru maksātspējas analīzi. Teorētiskajā daļā autore ir izpētījusi uzņēmumu maksātnespējas metožu attīstību, detalizēti ir analizēti 6 autoru maksātspējas novērtēšanas modeļi, kā arī autore ir izstrādājusi kravu pārvadājumu nozares uzņēmumu maksātspējas novērtēšanas modeli, kurā klientu maksātspēja tiek vērtēta, balstoties uz kopējās likviditātes, bruto peļņas rentabilitātes un finanšu neatkarības koeficientu vērtībām. Zinātniski praktiskajā daļā autore ir veikusi uzņēmuma X debitoru parādu pārvaldības sistēmas efektivitātes analīzi. Balstoties uz teorētiskajā daļā veikto kredītriska mazināšanas metožu, inkaso instrumentu un dažādu autoru kredītpolitiku nostādņu analīzi, autore ir izstrādājusi ieteikumus debitoru parādu pārvaldības sistēmas izstrādei. Autore ir aprēķinājusi 7 maksātnespējas novērtēšanas modeļu precizitāti pārvadājumu nozares uzņēmumiem, veikusi to salīdzinājumu, pamatojusi modeļa izvēli un aprēķinājusi tā izmantošanas ekonomisko ietekmi uz uzņēmuma kredītriska radīto zaudējumu samazināšanu. Darba gaitā hipotēze ir pierādīta - izmantojot debitoru parādu pārvaldības modeli, kurā ir ietverta klientu maksātspējas izvērtēšana, ir iespējams samazināt kredītriska radītos zaudējumus. Maģistra darba apjoms ir 103 lapas (neskaitot pielikumus), tajā iekļauti 46 attēli, 39 tabulas un 4 formulas. Darba izstrādē izmantoti 52 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi maksātspēja, kredītpolitika, debitoru parādi
Atslēgas vārdi angļu valodā solvency, lending policy, debtor debts
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 12:50:45