Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Resursu plānošanas modelis projektu vadīšanā"
Nosaukums angļu valodā "Resource planning model in project management"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Resursu plānošana ir nozīmīgs darbību kopums ikviena uzņēmuma pastāvēšanā, jo plānošanai ir būtiska nozīme lēmumu pieņemšanas procesā. Plānošana uzņēmumā nodrošina sistemātisku mērķu realizāciju un pasākumu izstrādi to sasniegšanai. Maģistra darba pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma pārvaldes nozares resursu plānošanas projekti, bet pētījuma priekšmets ir projektu resursu plānošanas modelis nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozarē. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt projektu resursu plānošanas modeli, balstoties uz teorētiskajām nostādnēm un efektīvu finanšu menedžmentu. Zinātniski pamatojot pieņēmumu ar objektīvās realitātes likumsakarībām maģistra darbā ir izvirzīta hipotēze izstrādājot nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmuma resursu plānošanas modeli, var paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti. Maģistra darba uzdevumi: 1. Apskatīt nekustamā īpašuma objektu veidus un apsaimniekošanas uzņēmumu veidus; 2. Noteikt finanšu līdzekļu piesaistīšanas veidus nekustamā īpašuma nozares projektu finanšēšanai un izpētīt ar tiem saistītās problēmas; 3. Izanalizēt statistisko datus par nekustamo īpašumu pārvaldīšanas nozari; 4. Apskatīt uzņēmējdarbības klasifikāciju Latvijā un esošās projektu klasifikācijas; 5. Izstrādāt nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumu klasifikāciju; 6. Izstrādāt nekustamā īpašuma pārvaldes projektu klasifikāciju; 7. Izstrādāt resursu plānošanas modeli projektu vadīšanā nekustamā īpašuma pārvaldē. Maģistra darba izstrādē autore pielietoja teorētiskās pētījuma metodes literatūras analīzi, datu apstrādes metodes salīdzināšanu, grupēšanu, vidējo rādītāju aprēķināšanu, vispārināšanu, apkopošanu, grafisko attēlošanu. Maģistra darba novitātes: 1. Izstrādāta nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumu klasifikācija; 2. Izstrādāta nekustamā īpašuma pārvaldes projektu klasifikācija; 3. Izstrādāts resursu plānošanas modelis projektu vadīšanā nekustamā īpašuma pārvaldē. Maģistra darbam ir praktiskā vērtība: 1. Izstrādāta nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumu klasifikācija; 2. Izstrādāta nekustamā īpašuma pārvaldes projektu klasifikācija; Maģistra darbā ir šādi ierobežojumi: pētījums ir ierobežots ar publiski pieejamo statistisko informāciju, kā arī tiek apskatīta konkrēta nozare nekustamā īpašuma pārvaldes nozare, kurā izvēlēts viens uzņēmums DzĪKS Ziepniekkalns . Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļā autore apskata nekustamā īpašuma pārvaldes nozari, nekustamā īpašuma klasifikāciju, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas aspektus, kā arī tiek apskatīti finanšu līdzekļu piesaistīšanas veidi nekustamā īpašuma pārvaldes nozarē. Maģistra darba otrajā daļā autore apkopo informāciju par esošajām uzņēmējdarbības klasifikācijām, apskata starptautiskās klasifikācijas COPNI un NACE, kā arī Eiropas Savienības Statistikas biroja iztrādāto būvju klasifikāciju, uz kuru pamata autore izveido nekustamā īpasuma pārvaldes uzņēmumu klasifikāciju. Savukārt nekustamā īpašuma projektu klasifikācijas izstrādei autore apskatīja tādu autoru kā Forands, Uzulāns, Geipele izstrādātās projektu klasifikācijas, kā arī ārzemju projektu klasifikāciju. Pamatojoties uz līdz šim izstrādātiem teorētiskiem aspektiem, tiek izstrādāts resursu plānošanas modelis projektu vadīšanā nekustamā īpašuma pārvaldē. Maģistra darba trešajā daļā tiek pārbaudīts otrajā daļā izstrādātais resursu plānošanas modelis projektu vadīšanā, nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumu klasifikācija un nekustamā īpašuma pārvaldes projektu klasifikācija nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumā. Maģistra darba apjoms ir 79 lappuses, kas ietver 28 attēlus, 9 tabulas un 1 pielikumu. Maģistra darbā tika izmantots 31 avots.
Atslēgas vārdi projektu vadīšana, nekustamā īpašuma pārvaldīšana, modelis, resursu plānošana, klasifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā resource planning, real estate management , model, project management, classification
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 10:40:41