Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Uz aktivitātēm balstīta budžeta veidošana loģistikas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Activity based budgeting in a logistic company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. N.Fiļipoviča
Recenzents Dr.oec.,doc. N.Koleda
Anotācija Globālās ekonomikas, kā arī Latvijas Republikas ekonomikas atkopšanās un stabilizēšanās periodā arvien pieaug patēriņš, līdz ar ko pieaug arī loģistikas pakalpojumu tirgus. Latvijas Republikas ģeogrāfiskais stāvoklis ir stratēģiski izdevīgs preču tranzīta pakalpojumu sniegšanai, savienojot Eiropas valstu tirgu ar Krievijas Federācijas tirgu. Ievērojami tranzīta pakalpojumu apjomi sekmē saistīto loģistikas pakalpojumu apjoma pieaugumu - kravu plūsmas organizēšanu no ārvalstīm, kravu piegādi un uzglabāšanu noliktavās, kravu komplektēšanu, kravu piegādi līdz gala patērētājam, kā arī dokumentu plūsmas - grāmatvedības un finanšu kontroli, dokumentu noformēšanu nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Neskatoties uz pieaugošo pieprasījumu pēc loģistikas pakalpojumiem ekonomikas atkopšanās periodā, lielāko loģistikas uzņēmumu darbības rezultāti 2010.gadā liecina par relatīvi zemu un nestabilu rentabilitātes līmeni, kas vērojams pat lielākajiem tirgus dalībniekiem. Zems rentabilitātes līmenis ir saistāms ar nozares specifiku, ko nosaka lielās pastāvīgās izmaksas un grūti prognozējamie ieņēmumi un mainīgās izmaksas, kā rezultātā loģistikas uzņēmumiem rodas būtiskas grūtības, pieņemot vadības lēmumus peļņas nodrošināšanai. Darba autors nosaka maģistra darba pētījuma problēmu pastāvošo loģistikas uzņēmumu budžeta veidošanas mehānismu trūkumu. Maģistra darba objekts ir loģistikas uzņēmums, pētījuma priekšmets ir budžets, tā plānošana un izpildes kontrole. Maģistra darba mērķis ir izveidot optimālu budžeta plānošanas, kontroles mehānismu un uz tā balstītu pašizmaksas analīzi loģistikas uzņēmumā. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi, ir izvirzīti darba uzdevumi: 1. Analizēt LR un ārvalstīs pastāvošās budžeta sastādīšanas metodes; 2. Novērtēt budžeta plānošanas nepieciešamību loģistikas uzņēmumiem; 3. Analizēt loģistikas uzņēmumu budžeta veidošanās problēmas; 4. Izveidot loģistikas uzņēmumu budžeta plānošanas un kontroles mehānismu; 5. Izveidot budžeta analīzes metodi loģistikas uzņēmumiem; 6. Formulēt uz budžeta balstītās pašizmaksas analīzes metodes loģistikas uzņēmumiem; 7. Novērtēt izveidotā budžeta plānošanas mehānisma praktiskās lietošanas efektivitāti. Maģistra darbā tika pielietotas vispārpieņemtās ekonomikas zinātnes pētījumu kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, t.sk. matemātiskās programmēšanas metodes, imitējošās modelēšanas metodes, datu analīze, autora izstrādātā LUSK analīze, induktīvā loģika, sintēze, strukturēšana, dalīšana, grupēšana, grafiskā un tabulārā attēlošana, aprēķiniem, analīzei un prognozēšanai izmantota Microsoft Excel programma. Pētījuma periods ir aptverts no 1986.gada līdz 2012.gadam. Maģistra darba zinātniskā novitāte ietver šādus elementus: 1. Veikta analīze par budžeta metožu piemērojamību loģistikas nozarē strādājošajiem uzņēmumiem; 2. Izveidota uz aktivitātēm balstīta budžeta slēgtās aprites modeļa modifikācija, kas piemērota ieviešanai loģistikas uzņēmumam; 3. Izveidoti un formulēti pašizmaksas analīzes pamatrādītāji, kas apvienoti ar budžetēšanas sistēmu. Maģistra darba ierobežojums pētījumā izmantotie avoti bija gan publiski pieejamā informācija, gan zinātniskā literatūra, gan pētījumi, gan intervijas, kā arī ietverta daļa pētāmā uzņēmuma iekšējo datu ar norunu, ka uzņēmuma nosaukums tiks mainīts. Budžetēšanas modeļi pastāv krietni vairāk, analīzei tika izvēlēti populārākie un atzītākie modeļi. Ierobežojošā apjoma dēļ, modificētais budžetēšanas modelis un pašizmaksas analīze tika piemērota loģistikas uzņēmuma lielākajai struktūrvienībai noliktavas daļai, pēc tāda paša principa ir iespējams to piemērot arī pārējām nodaļām, un visu apvienot kopā. Darbs ir izstrādāts par pamatu ņemot vietējo un ārzemju specializēto literatūru un statistikas informāciju, aģentūru izveidotie ziņojumus, zinātniskos rakstus, Ministru Kabineta izdotās pamatnostādnes, interneta resursus un citus avotus.
Atslēgas vārdi budžets, budžetēšana, plānošana, kontrole, loģistika, uz aktivitātēm balstītā budžetēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā budget, budgeting, planning, control, logistics, activity based budgeting
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 18:05:24