Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „ES fondu ietekme uz Latvijas enerģētikas sektoru”
Nosaukums angļu valodā „Impact of the EU funds on Latvian energy sector”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., Doc. I.Judrupa
Recenzents Mg.oec., lekt. U.Kamols
Anotācija Bakalaura darba autors: Antra Kundziņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Doc. Ilze Judrupa Bakalaura darba temats: „ES fondu ietekme uz Latvijas enerģētikas sektoru” Bakalaura darba apjoms: 59 lapas, kurās ir iekļauti 11 attēli, 15 tabulas. Darbā ietverti 5 pielikumi un izmantoti 35 bibliogrāfiskie avoti. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra un publikācijas, LR Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras datu bāzes, ikgadējie pārskati, ziņojumi, pētījumi, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie dokumenti. Bakalaura darba saturs un rezultāti: Pirmajā darba daļā tiek sniegts ieskats Eiropas Savienības fondu izveidošanas un attīstības vēsturē, raksturots to apgūšanas cikls un izvērtēšanas mehānisms, kā arī sniegts rezultātu apkopojums par svarīgākajiem līdz šim veiktajiem izvērtējumiem Latvijā. Otrajā daļā tiek analizēts Latvijas enerģētikas sektors un definētas galvenās enerģētikas sektora problēmas, kuru risināšanai nepieciešamas apjomīgas investīcijas un iespējams piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu. Trešajā daļā tiek veikta enerģētikas sektora ES fondu līdzfinansēto projektu izvērtēšana, iegūtos rezultātus salīdzinot ar izvirzītajiem kvantitatīvajiem mērķiem atbilstošajās aktivitātēs, kā arī sniegts šo projektu ieguldījuma novērtējums horizontālo prioritāšu mērķu izpildē un galveno enerģētikas sektora problēmu risināšanā. Pētījuma rezultātā tiek secināts, ka ES fondu līdzfinansējumam ir pozitīva ietekme uz enerģētikas sektora problēmu risināšanu. Pamatojoties uz detalizētu ES fondu ietekmes novērtējumu, sniegti ieteikumi ES fondu līdzfinansējuma piesaistei nākamajam finanšu plānošanas periodam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kundziņa A. ES fondu ietekme uz Latvijas enerģētikas sektoru: bakalaura darbs/ Zinātniskā vadītāja Judrupa I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 59 lp.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienība, ES fondi, enerģētikas sektors
Atslēgas vārdi angļu valodā European Union, EU funds, energy sector
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 14:09:42