Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Autotransporta plūsmas kontroles aktualitātes MKP „Terehova””
Nosaukums angļu valodā “Topicality of Road Traffic Flow Control in Customs control Point “Terehova””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā Terehovas MKP ir nozīmīgākais sauszemes muitas kontroles punkts Latvijā uz Eiropas Savienības ārējās robežas ar Krievijas Federāciju ar vislielāko kravas transportlīdzekļu plūsmu. MKP Terehova paplašināšanai un muitas darba optimizēšanai vairākkārt pievērsta Latvijas Republikas valdības un ES atbildīgo amatpersonu uzmanība, ir veikts viens modernizācijas posms, taču kontrolpunkta caurlaides spēja joprojām ir nepietiekama. Darba mērķis ir izpētīt muitas kontroles punkta Terehova darbību, novērtēt tās efektivitāti un izstrādāt priekšlikumus autotransporta plūsmas kontroles uzlabošanai. Lai secīgi veiktu darba uzdevumus un sasniegtu izvirzīto mērķi, autors šo pētījumu sadalījis trīs lielās nodaļās. Pirmajā nodaļā aplūkots Latvijas muitas dienests un tā darbību regulējošā likumdošana. Otrajā nodaļā analizēta autotransporta robežšķērsošanas kontroles procedūra MKP Terehova. Darba trešajā nodaļa izpētīta autotransporta kustība Latvijas Krievijas pierobežā MKP Terehova. Pētījuma autors, balstoties uz analīzes rezultātiem un secinājumiem ir izstrādājis priekšlikumus MKP Terehova autotransporta plūsmas noregulēšanai. Pētījuma objekts muitas darba efektivitātes paaugstināšana MKP Terehova. Pētījuma priekšmets instrumenti muitas darba uzlabošanai un MKP Terehova modernizācijas virzieni. Darba izstrādē izmantotās pētījuma metodes: literatūras monogrāfiskā, loģiskā analīze, salīdzinošā, konstruktīvā, indukcijas un dedukcijas metode, grafiskā analīze, statistiskās apstrādes metodes. Darbā izmantoti dati no Latvijas Republikas likumiem, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un VID Muitas pārvaldes (MP) dokumentiem, LR saistošajiem normatīvajiem aktiem par darba organizāciju muitā, kā arī VID un MP nepublicētie dati, publikācijas preses izdevumos laika posmā no 2006. līdz 2012. gadam, kas raksturo MKP Terehova muitas darbību. Darba apjoms ir 61 lappuses, darbā ir iekļauti 14 attēli, 2 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 38 informācijas un literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā
Atslēgas vārdi angļu valodā Since the Latvian accession to the European Union in 2004.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 12:40:46