Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Motivēšanas sistēmas izveidošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Development of Motivation System in a Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Maģistra darba problēma - Mainoties uzņēmumu apgrozījumam, cilvēkresursu motivēšana ir atstāta novārtā, kā rezultātā darbiniekiem motivācijas līmenis ir samazinājies. Pētījuma objekts: mazumtirdzniecības uzņēmuma darbinieki; Pētījuma priekšmets: uzņēmuma SIA Melhor darbinieku motivācija. Maģistra darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma motivēšanas politiku un izstrādāt jaunu motivēšanas sistēmu uzņēmumam, kuru var piemērot mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Balstoties uz esošo situāciju uzņēmējdarbībā, tika izvirzīta maģistra darba hipotēze - Uzņēmuma vadība mēģinot samazināt izdevumus, ir pārskatījusi izveidoto motivēšanas politiku uzņēmumā, kā rezultātā darbinieki ar esošo motivēšanas sistēmu uzņēmumā ir daļēji apmierināti. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: 1. Analizēt informāciju no pieejamiem literatūras avotiem par izvēlēto tēmu; 2. Aprakstīt un analizēt motivēšanas teorētiskos modeļus, noteikt to priekšrocības un trūkumus; 3. Novērtēt esošo motivēšanas sistēmu uzņēmumā; 4. Ar anketēšanas metodi noskaidrot SIA Melhor darbinieku darba motivējošos faktorus un analizēt rezultātus; 5. Izstrādāt motivēšanas sistēmu uzņēmumā. Darba mērķu sasniegšanai ir izmantotas šādas pētīšanas metodes 1. Kvantitatīvās metodes anketēšana, statistisko datu analīze, uzņēmuma SIA Melhor iekšējo dokumentu izpēte. 2. Kvalitatīvās metodes zinātniskās un vispērējās literatūras analīze. Maģistra darba novitātes: 1. Noteikt motivācijas faktorus, kuri kopumā veido motivēšanas sistēmu uzņēmumā, izstrādāt vienādojumu un metodiku ar kuras palīdzību tiks noteikts, cik lielu daļu no kopējās motivācijas sastāda katrs no attiecīgajiem faktoriem. Autora izveidoto formulu iespējams izmantot, veidojot vai pilnveidojot motivēšanas sistēmu jebkurā mazumtirdzniecības uzņēmumā. 2. Balstoties uz anketās iegūtajiem rezultātiem, izveidot motivēšanas sistēmu uzņēmumā. 3. Prognozēt ieguvumus uzņēmumam pēc motivācijas faktoru pilnveidošanas. 4. Noteikt motivēšanas sistēmas efektivitātes rādītājus. Darba 1. daļā tika apskatīta darbinieku motivēšanas nozīme uzņēmējdarbībā un uzņēmuma personāla vadīšanā, ka arī tika apskatīta motivēšanas teoriju klasifikācija pēc autora domām tika aprakstītas svarīgākās motivēšanas teorijas. Darba 2. daļā tiek sniegts izvēlētā uzņēmuma struktūras, finanšu rezultātu un personāla raksturojums, kā arī analizēti monetārie un nemonetārie motivēšanas sistēmas labumi pēdējo piecu gadu laikā. Darba 3. daļā tika pētīta darbinieku apmierinātība ar esošo darbu un motivējošajiem faktori, kā arī tika noteikti motivācijas faktoru nozīmības vērtējumi. Tika izveidots vienādojums, kurā tika parādīts kādi elementi veido kopējo motivēšanas sistēmu uzņēmumā. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tika izveidota motivēšanas sistēma mazumtirdzniecības uzņēmumam. Tika aprēķināts, pēc autora izveidotām formulām, motivācijas līmenis šobrīd un pēc motivēšanas sistēmas uzlabojumiem, kā arī tika noteikti efektivitātes rādītāji pirms un pēc autora veiktajiem uzlabojumiem. Galvenais secinājums, ko darba autors noskaidroja veicot pētījumu Motivēšanas sistēmas izveidošana ir sarežģīts process, kas prasa zināšanas personālvadības un ekonomikas jomā, lai būtu iespēja sabalansēt izmantotos finanšu resursus, kas izlietoti personāla motivēšanai, ar ieguvumiem, kas ir darbinieku motivācijas līmenis. Tā rezultātā palielinās darbinieku atdeve veicot darba pienākumus kvalitatīvāk un efektīvāk, kas saistībā ar citiem faktoriem noved pie apgrozījuma un peļņas palielināšanas. Kā arī bieži vien ir situācijas, kad uzņēmuma vadība samazinot līdzekļus darbinieku motivācijai, nedomā par citu motivātoru uzlabošanu, kas neprasa papildus līdzekļus, bet ir ļoti svarīgi darbiniekiem, lai kopējā darba motivācija nesamazinātos.
Atslēgas vārdi motivēšanas sistēma, darbinieku motivēšana, darba motivācija, darbinieku motivācijas līmenis
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation system, staff motivation, work motivation, staff motivation level
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 10:32:22