Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Ensuring the competitiveness of wholesale companies in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Latvijas tautsaimniecības attīstības galvenie mērķi ir līdzsvarotas un ilgtspējīgas valsts attīstības sekmēšana un Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas nodrošināšana citu valstu vidū, kā arī uzņēmumu konkurētspējas palielināšana un jaunu konkurētspējīgu uzņēmumu radīšana. Uzņēmumu konkurētspēju nosaka to spēja pašā uzņēmumā ieviest zināšanu pārvaldību. Ekonomiskās nestabilitātes laikā ikviens uzņēmums var sastapties ar problēmām, kas var būtiski skart tā darbību klientu skaita un pārdoto preču vai pakalpojumu samazinājums, izmaksu pieaugums, peļņas samazinājums. Tomēr katra uzņēmuma vadība cenšas rīkoties tādā veidā, lai ne tikai izdzīvotu grūtajos laikos un gūt peļņu, bet arī būt pārākiem par saviem konkurentiem un ieņemt nozīmīgāko vietu nozares tirgū. Konkurence ir svarīgs attīstības faktors, kas ne tikai veicina uzņēmuma un visas nozares konkurētspējas palielināšanu, bet arī ietekmē valsts tautsaimniecības izaugsmi mūsdienu sīvās globālās konkurences apstākļos. Konkurētspējas nodrošināšanas nepieciešamība ir virzītājspēks, kas stimulē uzņēmumu radīt jaunus produktus vai uzlabot esošos, optimizēt izmaksas, pielietot jaunas tehnoloģijas un inovācijas, citiem vārdiem sakot, darboties efektīvāk un arī radošāk. Lai apmierinātu klientus un iegūtu viņu atsaucību, uzņēmumam jāsniedz saviem klientiem tieši tas, ko viņi vēlas, un tad, kad viņi to vēlas. Ja uzņēmums spēj koordinēt savus resursus un efektīvi tos izmantot, uzņēmumā attīstās konkurētspējīgas priekšrocības, un tas ir unikāls spēks, kas ļauj uzņēmumam sasniegt augstu efektivitātes līmeni, kvalitāti, ieviest jauninājumus vai iegūt klietu atsaucību. Maģistra darba objekts ir ātrās aprites preču vairumtirdzniecības nozare. Maģistra darba priekšmets ir ātrās aprites preču konkurētspējas nodrošināšanas iespēju kopums vairumtirdzniecības nozares uzņēmumiem. Maģistra darba hipotēze: Efektīvas vairumtirdzniecības vadīšanas sistēmas izveide ļauj izdzīvot sīvās konkurences apstākļos, kā arī paaugstināt darbības efektivitāti kopumā un efektīvāk apmierināt klientu vajadzības. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt vairumtirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modeli, ņemot vērā uzņēmuma izvirzītos mērķus, mūsdienu ekonomiskos apstākļus un attīstības iespējas nākotnē. . Lai sasniegtu mērķi, ir izvirzīti sekojošie maģistra darba uzdevumi: aprakstīt konkurences būtību un veidus; izpētīt konkurētspējas teorētiskos aspektus un konkurētspēju raksturojošos rādītājus, novērtējot Latvijas konkurētspējas līmeni, salīdzinājumā ar citam pasaules vaslstīm; izvērtēt vairumtidzniecības nozares vietu Latvijas tautsaimniecībā, kā arī analizēt nozares attīstību un tendences Latvijā; noteikt uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas priekšnosacījumus; balstoties uz teoriju un konkurētspēju ietekmējošo faktoru novērtēšanu, izstrādāt vispārīgo vairumtirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modeli; apskatīt konkurētspēju ietekmējošo vadīšanas procesus un veikt konkurētspējas nodrošināšanas nozīmīgākos vadīšanas elementu atlasi; raksturot pētamā ātrās aprites preču vairumtirdniecības uzņēmuma darbību, izvērtēt konkurentus un veikt uzņēmuma finanšu analīzi; pielietot konkurētspējas nodrošināšanai nozīmīgākos vadīšanas elementus un novērtēt tos. Maģistra darbā tiks piedāvātas šādas novitātes: Izstrādāts un teorētiski pamatots vairumtirdzniecības nozares uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modelis; Izveidota konkurētspējas nodrošināšanas nozīmīgāko vadīšanas elementu atlases metodika. Maģistra darba izstrādē izmantoti vairāki literatūras avoti-latviešu un ārzemju autoru darbi ekonomikas un personāla vadības jomā, Centrālās statistikas pārvaldes ziņojumi, Latvijas Bankas un LR Ekonomikas ministrijas ziņojumi, dažādi interneta avoti par konkurenci un konkurētspējas nodrošināšanas iespējām.Maģistra darba apjoms ir 89 lappuses, kas ietver 28 attēlus, 13 tabulas un 6 pielikumus.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, vadība, vairumtirdzniecība, konkurence, konkurētspēja, modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Entrepreneurship, management, wholesale branch, competition, competitiveness, model
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 08:13:38