Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Interneta reklāmas izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā "
Nosaukums angļu valodā "Use of Internet advertising efficiency in entrepreneurship"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. D.Atstāja
Anotācija Šī darba tēma Interneta reklāmas efektivitāte uzņēmējdarbībā, tika izvēlētā tādēļ, ka Interneta reklāmas izmantošanas un efektivitātes jautājumi pašlaik ir aktuāli uzņēmējiem, kas meklē jaunus efektīvākus reklāmas kanālus, var arī vēlās sekmīgi konkurēt augošā interneta reklāmas tirgū. Maģistra darba pētījuma objekts ir interneta reklāma, bet pētījuma priekšmets ir interneta reklāmas izmantošanas efektivitāte uzņēmumā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt interneta reklāmas izmantošanas modeli un noteikt faktorus, kas veicinātu uzņēmuma reklāmas kampaņu efektivitāti. Hipotēze piemērotu interneta reklāmas veidu izvēle, to izmantošana un integrēšana kopējā uzņēmuma reklāmas stratēģijā, kā arī ietekmējošo faktoru un rezultātu analīze, ļauj uzņēmumam paaugstināt to efektivitāti. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: Izanalizēt uzņēmējdarbības vidi un interneta izmantošanu Latvijā. Novērtēt interneta reklāmas izmantošanu uzņēmējdarbībā Latvijā. Analizēt informāciju par interneta reklāmas veidiem un izstrādāt to ietekmes modeli. Noteikt interneta reklāmas veidu efektivitāti ietekmējošos faktorus, efektivitātes rādītājus un izstrādāt to klasifikāciju. Novērtēt ekonomisko ieguvumu no interneta reklāmas optimizēšanas un efektivitātes palielināšanas konkrētā uzņēmumā. Maģistra darba ietvaros tika izstrādātas trīs novitātes: 1. Interneta reklāmas veidu ietekmes uz pārdošanu modelis, kas atspoguļo interneta reklāmas darbības procesus, reklāmas veidu mijiedarbību un ietekmi. 2. Interneta reklāmas veidu efektivitātes ietekmējošo faktoru apkopojums, kas palīdz uzņēmumiem novērtēt realizēto reklāmas veidu izmantošanu, atrast nepilnības un pilnveidošanas iespējas; 3. Interneta reklāmas efektivitātes rādītāju klasifikācija, kas pārskatāmā veidā atspoguļo interneta reklāmas radītājus, to izmantošanu pēc reklāmas veidiem, kā arī avotus, kur šie radītāji jāmeklē. Novitātēm ir praktiskā vērtībā, to izmantošana var palīdzēt uzņēmumiem novērtēt interneta reklāmas izmantošanu un uzlabot interneta reklāmas izmantošanas efektivitāti. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā nodaļā ir apskatīta uzņēmējdarbības vide Latvijā un tas raksturojums, analizējot uzņēmējdarbības, kā arī kopējo ekonomisko attīstību un problēmas. Nodaļā ir apskatīta Interneta infrastruktūra un to pieejamība, kas veicina interneta reklāmas un e-komercijas attīstību. Ir analizēta interneta izmantošana sabiedrībā un uzņēmējdarbībā, izvirzītas problēmas, kas ir saistītas ar to izmantošanu reklāmas mērķiem. Otrajā nodaļā apskatīta interneta reklāma un to galvenie veidi, interneta reklāmas izmantošanas un efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Apskatot citu autoru interneta reklāmas modeļus, ir izstrādāts interneta ietekmes uz pārdošanu modelis, kas atspoguļo interneta reklāmas veidu mijiedarbību un darbības principus. Nodaļā arī ir apskatīti interneta efektivitātes rādītāji, to ietekmējošie faktori kā arī izstrādā interneta reklāmas rādītāju klasifikācija. Trešajā nodaļā apskatīts tūrisma aģentūras SIA Travel darbības raksturojums un novērtēta interneta reklāmas izmantošana. Izmantojamiem reklāmas veidiem tika izvirzīti efektivitātes uzlabošanas pasākumi un noteikta to ekonomiskā efektivitāte. Tika piedāvāti jauni reklāmas veidi, izstrādāti to ieviešanas principi. Nobeigumā ir aprēķināts ekonomiskais efekts no efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.
Atslēgas vārdi interneta reklāma, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā internet marketing, online marketing, efficiency
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 14:27:46