Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmumu efektivitātes vadības modelis Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Wholesale business efficiency management model in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec.,lekt. J.Sulojeva
Anotācija Ikvienam uzņēmumam vadības process ir ļoti svarīgs, jo tas nodrošina sekmīgu uzņēmuma funkcionēšanu. Lai varētu noturēties tirgū un konkurēt, ir nepieciešams pareizi izvēlēties vai izstrādāt vadības sistēmu, kas atbilstu uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem un plāniem. Maģistra darba priekšmets Latvijas vairumtirdzniecības uzņēmumu vadīšanas process. Maģistra darba objekts Latvijas vairumtirdzniecības uzņēmumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt efektīvas vadības modeli vairumtirdzniecības uzņēmumiem un to ieviešanas mehānismu. Tiek izvirzīta sekojoša hipotēze: vadības modeļa izvēle atkarībā no uzņēmuma izvēlētas darbības stratēģijas, ļauj efektīvāk sasniegt uzņēmuma izvirzītos mērķus un paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju. Maģistra darba mērķu sasniegšanai un hipotēžu pārbaudei jāveic šādi uzdevumi: Noteikt vadības nozīmi uzņēmuma darbībā. Izanalizēt vairumtirdzniecības nozares esošo situāciju Latvijā. Raksturot un analizēt vispārīgas vadības problēmas. Aprakstīt vadības procesa būtību. Izstrādāt vispārīgo vadības modeli vairumtirdzniecības uzņēmumiem. Ņemot vērā esošo valsts ekonomisko situāciju, izstrādāt vairumtirdzniecības uzņēmumu modeli, atkarībā no uzņēmuma izvēlētas darbības stratēģijas. Izstrādāt efektīvas vadības modeļa ieviešanas mehānismu. Raksturot pārtikas vairumtirdzniecības uzņēmumu un veikt tā saimnieciskās darbības analīzi. Novērtēt izstrādāto efektīvas vadības modeli uz konkrēta uzņēmuma piemērā. Maģistra darba izstrādāšanā tika izmantotas šādas kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes: analītiskā metode, statistiskā metode, salīdzināšanas metode, aprakstošā metode, grafiskā metode, socioloģisko pētījumu metode jeb anketēšana, relatīvo un vidējo lielumu aprēķināšana, analīze un to atspoguļošana attēlu un tabulu veidā. Maģistra darba novitātes: 1. Izstrādāts vispārīgs vairumtirdzniecības uzņēmumu vadības modelis, ņemot vērā trīs galvenos darbības virzienus: finanšu vadība, personāla vadība un procesu vadība. 2. Vairumtirdzniecības uzņēmumu vadības modeļu izstrāde atkarībā no izvēlētās stratēģijas. 3. Izveidoto vadības modeļu ieviešanas mehānisma izstrāde. Maģistra darbam ir teorētiskā vērtība, jo tiek izanalizēta, izpētīta un apkopota informācija par vadības procesu, kā arī tiek izanalizēta un aprakstīta vairumtirdzniecības nozares statistika, izmantojot Centrālas statistikas pārvaldes datus. Maģistra darbā ir izstrādāts un teorētiski pamatots vispārīgs vairumtirdzniecības uzņēmumu vadības modelis un ieviešanas mehānisms, kas veido darba zinātnisko vērtību. Maģistra darbam ir praktiskā vērtība, jo izstrādātais modelis ir aprobēts uz konkrēta uzņēmuma piemēra. Maģistra darba tēzes tiek iesniegtas 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences publikācijai. Maģistra darbā ir šādi ierobežojumi: pētījums ir ierobežots ar publiski pieejamiem statistiskiem datiem, kā arī ar to, ka izstrādātais vadības modelis ir paredzēts tieši vairumtirdzniecības uzņēmumiem, jo ir izstrādāts ņemot vērā vairumtirdzniecības nozares specifiku. Uzņēmuma vadībai, pirms izmaiņu veikšanas esošajā vadības sistēmā vai ieviešot jaunu vadības modeli uzņēmuma darbībā, ir nepieciešamas veikt esošās vadības sistēmas analīzi, lai noteiktu būtiskākas nepilnības. Kā arī vadības modeļa ieviešanā uzņēmuma vadītājiem jāiesaista visus uzņēmuma darbiniekus, jo tie var piedāvāt savus priekšlikumus veiksmīgai un ātrākai modeļa ieviešanai uzņēmuma darbības procesā. Maģistra darbs ir izstrādāts uz 99 lappusēm, kas ietver 39 attēlus, 12 tabulas un 10 pielikumus. Darbā tika lietotas atsauces uz avotiem, kas apkopoti bibliogrāfiskajā sarakstā maģistra darba beigās. Maģistra darba izstrādei tika izmantots 51 literatūras avots, no kuriem 21 grāmata un 30 interneta avoti.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība un vadīšana, vairumtidzniecība, efektivitātes vadības modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Business and management, wholesale, efficiency management model
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 23:41:36