Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Korporatīvās sociālās atbildības veicināšana uzņēmējdarbībā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Encourage of Corporate Social Responsibility in Entrepreneurship of Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. I.Lapiņa
Anotācija Ekonomiskā lejupslīde pasaulē un Latvijā iepriekšējos gados un tās sociālās sekas negatīvi ietekmējušas patērētāju uzticību uzņēmējdarbībai, netieši norādot uzņēmējiem uz problēmām, kas ir jārisina, lai saglabātu savas pozīcijas tirgū. Par instrumentu ilgtspējīgas uzņēmējdarbības īstenošanā, kas palīdz celt uzņēmuma reputāciju un sekmēt sabiedrības uzticēšanos, var kalpot korporatīvā sociālā atbildība. Patērētāju un sabiedrības pievēršana uzņēmuma sociāli atbildīgām darbībām, izpildot un pārsniedzot likumdošanā noteiktās saistības, kalpo par pamatu savstarpējo attiecību veidošanai ilgtermiņā, veicinot uzņēmumu sociālās atbildības idejas attīstību. Korporatīvā sociālā atbildība saistāma ar procesu sakārtošanu uzņēmuma iekšējā vidē, akcentējot galveno ieinteresēto grupu darbinieku interešu ievērošanu, kas veido pamatu ilgtermiņa uzticībai un lojalitātei pret uzņēmumu. Vadībai, apzinoties mijiedarbību ar ieinteresētajām grupām, definējot to intereses un iekļaujot uzņēmējdarbībā, tiek veidots pamats uz sadarbību vērstam dialogam. Vienlaikus korporatīvā sociālā atbildība var palīdzēt arī darbiniekiem labāk pielāgoties izmaiņām un gūt prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu pieaugošās konkurences apstākļos. Tajā pašā laikā uzņēmējdarbību, kas īstenota saskaņā ar sociālās atbildības principiem, raksturo sarežģīta koncepcija, kas saistāma ar plašu nozīmes skaidrojumu. Korporatīvās sociālās atbildības jēdziens attiecināms ne tikai uz uzņēmējdarbību, bet arī sabiedrību un valsts institūcijām, kas nozīmē savstarpēju mijiedarbību. Starptautiskas organizācijas aktualizē uzņēmumu sociālās atbildības nozīmīgo lomu sabiedrības interešu izpildē. Diemžēl virkne šķēršļu kavē uzņēmējdarbības īstenošanu saskaņā ar korporatīvas sociālās atbildības politiku. Galvenā problēma ir izpratnes trūkums par korporatīvo sociālo atbildību un tās priekšrocībām, ierobežojot tās principu integrēšanu uzņēmējdarbībā. Arī sabiedrības nepietiekamās zināšanas par uzņēmumu sociālo atbildību bremzē korporatīvās sociālās atbildības labo piemēru aktualizēšanu sabiedrībā, tādējādi kavējot atbalsta sniegšanu sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības īstenotājiem valstī, neveicinot uz sadarbību balstītu aktivitāšu modeļa izveidi starp valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmējiem. Ieinteresētajām grupām, izprotot šo jēdzienu dažādi, kavēta iespējamo priekšrocību gūšana. Maģistra darba pētījuma objekts ir korporatīvā sociālā atbildība, maģistra darba pētījuma priekšmets ir uzņēmējdarbība Latvijā. Maģistra darba pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus korporatīvās sociālās atbildības veicināšanai uzņēmējdarbībā Latvijā. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:analizēt korporatīvās sociālās atbildības principus un idejas attīstību, noteikt sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības pamatojumu,analizēt atbalsta instrumentus korporatīvās sociālās atbildības integrēšanai uzņēmējdarbībā, izpētīt korporatīvās sociālās atbildības Latvijā ietekmējošus faktorus, izstrādāt korporatīvās sociālās atbildības ieviešanas pieejas modeļa metodiku,noteikt ekonomisko ieguvumu no korporatīvās sociālās atbildības attīstības metodikas ieviešanas uzņēmumā. Maģistra darba novitātes: 1.Noteikti korporatīvo sociālo atbildību bremzējoši faktori, sakārtojot tos atbilstoši uzņēmuma resursu elementiem un uzskatāmi demonstrējot to ierobežošanas iespējas. 2.Izstrādāts sociāli atbildīga uzņēmuma attīstības modelis, atspoguļojot to ietekmējošus faktorus. 3.Sniegta jēdziena korporatīvā sociālā atbildība definīcija un izveidots tajā ietverto elementu modelis, uzskatāmi atspoguļojot tajā ietvertos aspektus un veicinot izpratni par to; 4.Izstrādāts korporatīvās sociālās atbildības ieviešanas pieejas modelis, uzskatāmi parādot sociāli atbildīgu aktivitāšu īstenošanas iespējas un uzņēmumu atbildību pret galvenajām ieinteresētajām grupām darbiniekiem. Darba autores apkopoto un analizēto teorētisko informāciju var izmantot, lai veicinātu izpratni par korporatīvās sociālās atbildības
Atslēgas vārdi korporatīvā sociālā atbildība, ilgstpējība, ilgstējīga attīstība, brīvprātīga iniciatīva
Atslēgas vārdi angļu valodā corporate social responsibility, sustainable development, sustainability, voluntary initiative
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 17:56:06