Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Projektu vadīšanas modeļa izstrādāšana Latvijas ražošanas uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Project management model elaboration for Latvian manufacturing companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darba tēma ir projektu vadīšanas modeļa izstrādāšana Latvijas ražošanas uzņēmumos. Maģistra darba mērķis izstrādāt projektu kvalitātes vadības modeli Latvijas ražošanas uzņēmumiem, kas ļautu uzņēmumam ievērot darba drošības un aizsardzības prasības projektu vadīšanas procesā. Pētījuma objekts ir projekti ražošanas uzņēmumos, bet pētījuma priekšmets ir projektu vadīšanas process Latvijas ražošanas uzņēmumos. Maģistra darbam tika izvirzīta sekojoša hipotēze: Ieviešot projektu kvalitātes vadības posmā darba drošības un projekta vadīšanas kvalitātes prasības, var uzlabot darbinieku darba apstākļus, veicināt motivāciju un palielināt uzņēmuma darbības efektivitāti. Maģistra darba mērķa sasniegšanai un hipotēzes pārbaudei ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: apkopot informāciju par projektu vadību un kvalitātes vadības sistēmu; analizēt esošo ekonomisko situāciju Latvijā un pasaulē, noteikt tās ietekmi uz apstrādes rūpniecības nozari; apkopot informāciju un analizēt statistikas datus par darba drošību un aizsardzību Latvijā; izstrādāt projektu kvalitātes vadības sistēmas modeli Latvijas ražošanas uzņēmumiem, ietverot tajā darba drošības un aizsardzības prasības; kvalificēt ar projektu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu saistītos riskus; īstenot izstrādātās koncepcijas ieviešanu un pielietošanu Latvijas ražošanas uzņēmumā; novērtēt kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti ražošanas uzņēmumā. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek analizēta projektu vadīšanas un kvalitātes vadības sistēmas būtība, pamatojoties uz Latvijas un ārzemju literatūras izklāstiem. Tiek analizēta apstrādes rūpniecības loma Latvijas tautsaimniecībā un tās attīstības tendences laika posmā no 2004. gada līdz 2011. gadam. Tiek analizētas Latvijas normatīvo aktu prasības darba drošības un aizsardzības jomā, un analizēta Valsts darba inspekcijas statistika darba drošības prasību ievērošanas jomā uzņēmumos. Analītiskās daļas beigās tika secināts, ka daudzi uzņēmumi Latvijā neievēro darba drošības un aizsardzības prasības, un projektu vadīšana ir uzņēmuma darbības neatņemama sastāvdaļa, tāpēc arī projektu vadīšanā ir jāievēro likumdošanā noteiktās darba drošības prasības. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek analizēts ISO 9001:2008 starptautiskais kvalitātes standarts, pamatojoties uz kuru tiek piedāvāts projektu kvalitātes vadības sistēmas modelis Latvijas ražošanas uzņēmumiem. Modelis izstrādāts, balstoties uz ISO standartā minētajām kvalitātes prasībām. Modelī ietverta darba drošības un aizsardzības prasību obligāta izpilde. Izstrādātais modelis ir pielietojams uzņēmumos jauna produkta ražošanas uzsākšanas projektu īstenošanai. Tiek veikta ar projektu vadības kvalitātes sistēmas ieviešanu saistīto un pastāvošo risku noteikšana un klasifikācija. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā tiek analīzēti galvenie SIA Zīlīte darbību raksturojošie finanšu rādītāji. Tiek parādīta izstrādātā projektu kvalitātes vadības sistēmas modeļa ieviešana uzņēmumā Zīlīte, kā arī ar sitēmas ieviešanu saistītie pastāvošie riski. Tiek veikts sistēmas ieviešanas efektivitātes aprēķins, kā arī noteikti SIA Zīlīte ieguvumi un zaudējumi no sistēmas ieviešanas. Maģistra darbs satur 7 tabulas un 21 attēlu. Darbā ir izmantots 31 literatūras avots. Maģistra darba apjoms ir 81 lappuse.
Atslēgas vārdi Projektu vadīšanas modeļa izstrādāšana Latvijas ražošanas uzņēmumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management model elaboration for Latvian manufacturing companies
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2012 11:09:19