Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmumu konkurētspējas modelēšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Competitiveness modelling for commercial enterprises in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. D.Atstāja
Anotācija Tirdzniecības nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm Latvijas ekonomikā. Pēc CSP datiem 2011.gadā tās izaugsme veidoja 16,9% jeb 62,5 milj.Ls no IKP pieauguma. Krīzes laikā vairākums tirdzniecības uzņēmumu Latvijā orientējas uz priekšrocību izmantošanu, ko sniedza zemas darbaspēka izmaksas. Tomēr valstij atgūstoties no krīzes darbaspēka izmaksas atsāk pieaugt, savukārt darba ražīguma pieaugums saglabājas zems, līdz ar to šīs konkurētspējīgās priekšrocības iespējas ir izsmeltas. Latvijas tautsaimniecībai nepieciešams meklēt ilgtspējīgas attīstības iespējas. Viena no šādām iespējām ir stiprināt tās uzņēmumu konkurētspēju, kuras pamatā ir uzņēmējdarbības efektivitātes rādītāji mikro jeb uzņēmumu līmenī, kas ietver kā uzņēmumu stratēģijas, tā vadīšanas prasmes, mārketingu un cenu un izmaksu efektivitāti. Uzņēmumiem, lai tie spētu veiksmīgi darboties, ir jāmeklē veidi kā veicināt produktivitāti, samazināt izmaksas un piesaistīt pircējus. Maģistra darba pētījuma objekts ir tirdzniecības uzņēmumi Latvijā, bet pētījuma priekšmets ir to konkurētspējas modelēšana Latvijas ekonomiskajos apstākļos. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt Latvijas tirdzniecības uzņēmumu konkurētspēju, apkopot galvenos to ietekmējošos faktorus un izvērtēt konkurētspējīgās priekšrocības, izstrādāt stratēģiju priekšrocību attīstīšanai un atbilstošu modeli konkurētspējas paaugstināšanai. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: izpētīt konkurētspējas jēdziena attīstību un tā būtību; analizēt tirdzniecības uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un to veicinošos un kavējošos faktorus; noteikt pastāvošās konkurētspējas problēmas; novērtēt konkurētspējīgo priekšrocību modeļus; salīdzināt konkurētspējas stratēģijas un izstrādāt piemērotāko stratēģiju tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā; pamatojoties uz analīzes rezultātiem, izdarīt secinājumus un izstrādāt atbilstošu modeli, kas veicinātu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos tirdzniecības nozarē Latvijā. Maģistra darbā tika izvirzīta hipotēze konkurētspējas stratēģijas un modeļa izstrāde, kas balstīta uz konkurētspējīgo priekšrocību novērtēšanu un izmantošanu, paaugstina tirdzniecības uzņēmuma konkurētspēju. Maģistra darba novitātes: 1. Pilnveidota konkurētspējīgo priekšrocību novērtēšanas metode, izmantojot tipoloģisko grupu anketēšanu. 2. Konkurētspējas paaugstināšanas stratēģija, kas balstīta uz klientu vajadzību un vēlmju pilnīgāku apmierināšanu. 3. Konkurētspējas paaugstināšanas modelis tirdzniecības uzņēmumiem, kas ļautu uzlabot tirdzniecības uzņēmuma konkurētspēju, pielietojot uzlabotas metodes pamatdarbību vai atbalstošu pasākumu veikšanai, ieviešot jaunas tehnoloģijas, paaugstinot darbinieku produktivitāti. Par maģistra darba zinātnisko vērtību uzskatāma SNV analīzes tālāka izmantošana, to modificējot un pilnveidojot, lai pielāgotu katrai tirdzniecības apakšnozarei un uzņēmumam atbilstošu konkurētspējīgo priekšrocību noteikšanai, un tālāk izmantotu stratēģijas un konkurētspējas paaugstināšanas modeļa izstrādei. Darbam ir praktiska vērtība, tā iegūtie rezultāti var tikt izmantoti turpmākajā uzņēmuma darbībā, t.i., uzņēmums savu darbību var balstīt uz darba gaitā izstrādātās attīstības stratēģijas pamata. Konkurētspējas uzlabošanai uzņēmums var attīstīt konkurētspējīgās priekšrocības, kuras ir parādījušās SNV novērtēšanas rezultātā. Uz dotā pētījuma bāzes, pēc konkrēta laika posma var tikt veikta kontrole un attiecīgā stāvokļa salīdzinājums pēc sabalansēto rādītāju sistēmas, secinot, vai stratēģijas īstenošana sevī ietver uzņēmuma konkurētspējas pieaugumu.
Atslēgas vārdi konkurētspēja, konkurētspējīgas priekšrocības, stratēģija, modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, competitive advantages, strategy, model
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 23:09:36