Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Investīciju ieguldījumu analītisks izvērtējums darījumos ar nekustamo īpašumu
Nosaukums angļu valodā Analytical assessment of investing in real estate transactions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. Jānis Vanags
Recenzents LR VARAM, Dr.sc.ing. A.Jurjāns
Anotācija Magistra darba Investiciju ieguldijumu analitisks izvertejums darijumos ar nekustamo ipašumu merkis ir izpetit investiciju ieguldijumus darijumos ar nekustamo ipašumu esošaja Latvijas ekonomiska attistibas cikla perioda, balstoties uz teoriju par ekonomikas attistibas cikliskumu un arejas vides faktoru ietekmi uz investiciju ieguldijumu darijumu intensitati un tirgus dalibniekiem, ka rezultata veicot iestrades nekustama ipašuma investiciju projekta izstradei un kopsavilkuma sniedzot darba petijuma secinajumus un priekšlikumus. Darba pirmaja dala tiek izverteti Latvijas makroekonomikas raditaji, situacija buvniecibas nozare, sniegts investiciju ieguldijumu un nekustama ipašuma tirgus vertejums Latvija un Baltijas valstis. Analitisko izvertejumu rezultata tiek izvirzitas hipotezes: 1) investiciju ieguldijumu darijumu intensitati nekustama ipašuma tirgu nosaka dalibnieku nozimigas PESTEL faktoru grupas, kuras sekme tirgus pieprasijuma un piedavajuma izmainas; 2) ekonomiskie raditaji savstarpeji korele ekonomikas attistibas cikla dažados periodos. Darba teoretiskaja dala tiek petiti nekustama ipašuma investiciju ieguldiju teoretiskie aspekti, investiciju projekta izstrades process, merki, aprekina metodes, ka ari verteti investiciju ieguldijumu un ekonomikas cikliskuma teorijas aspekti, nekustama ipašuma tirgus dalibnieku un arejas vides faktoru savstarpejas iedarbibas principi ekonomikas attistibas cikla periodos. Darba trešaja praktiskaja dala tiek veikts nekustama ipašuma tirgus un mainigas arejas vides PESTEL faktoru analitisks izvertejums, apstiprinot vienu no darba izvirzitajam hipotezem, ka investiciju ieguldijumu darijumu intensitati nekustama ipašuma tirgu nosaka dalibnieku nozimigas PESTEL faktoru grupas, kuras sekme tirgus pieprasijuma un piedavajuma izmainas. Darba ceturtaja projekta dala tiek veiktas iestrades nekustama ipašuma investiciju projekta izstradei, pamatojoties uz teoretiska un praktiska dala veiktajiem analitiskajiem izvertejumiem, noverojumiem un aprekiniem. Magistra darba nosleguma ir apkopoti darba izstrades gaita gutie secinajumi un uzskaititi darba izstradatie priekšlikumi un rekomendacijas. Darba kopejais apjoms ir 189 lapaspusem, 28 atteli, 16 tabulas un 14 pielikumi, izmantotas literaturas un avotu saraksts sastav no 73 ierakstiem.
Atslēgas vārdi investīciju vide
Atslēgas vārdi angļu valodā investments environmental factors
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 17:38:59