Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Zemnieku saimniecības „Zemitāni” jauna produkta „Safari parks” izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "New Product “Safari Park” Development for „Zemitani” Farm"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA I.Suija-Markova
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Vilcāne K. Zemnieku saimniecības Zemitāni jauna produkta Safari parks izstrāde: Maģistra darbs / K.Vilcāne, I.Suija-Markova. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012. 101 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 7 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt z/s Zemitāni jaunu produktu Safari parks un priekšlikumus tā virzībai tirgū. Pirmajā darba daļā ir aplūkotas pasaules ekonomikas un biznesa praksē atzītas teorijas metodes un disciplīnas, kas tiek izmantotas jaunu produktu izstrādē, izpētīta jaunu pakalpojumu ieviešanas specifika, kā arī dažādi rīki, ar kuru palīdzību iespējams izvērtēt produkta konkurētspēju tirgū. Otrajā darba daļā ir veikta tirgus un nozares analīze, sastādīts potenciālā pircēja portrets, veikta konkurentu un to piedāvāto pakalpojumu salīdzināšana un analīze, kā arī sastādīta potenciālā produkta izveidošanas bāze. Maģistra darba analītiskās daļas ietvaros autore veikusi potenciālo klientu aptauju par vēlamajiem pakalpojuma parametriem. Trešajā darba daļā autore analizējusi potenciālo lietotāju vēlmes un vajadzības, sastādījusi jaunā pakalpojuma realizācijas un personāla komplektēšanas plānu, kā arī veikusi projekta finansiālo novērtējumu. Trešās daļas noslēgumā autore novērtējusi riskus, kas saistīti ar projekta realizāciju, kā arī izstrādājusi vadlīnijas projekta virzībai tirgū. Nozīmīgākie secinājumi, kas iegūti maģistra darba izstrādes gaitā šobrīd Latvijas un Baltijas tirgū nav līdzvērtīgu pakalpojumu, tāpēc, ieviešot Safari parka pakalpojumu tirgū, tas kļūtu par līderi Latvijas un Baltijas valstīs. Latvijas, kā arī globālās tūrisma tendences norāda, ka nākotnē šādi ekotūrisma un aktīvās atpūtas piedāvājumi gūs aizvien lielāku pieprasījumu. Autore izvirza sekojošus priekšlikumu virzīt jauno pakalpojumu Safari parks tālākai attīstībai, izveidojot to par ievērojamu un interesantu atpūtas vietu, kas piesaistīs apmeklētājus ne tikai no Latvijas, bet arī Baltijas un tuvākajām ārvalstīm.
Atslēgas vārdi jauna pakalpojuma izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā new service development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 16:35:22