Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa veidošanas pamatprincipi un tā administrēšanas ekonomiskais novērtējums”
Nosaukums angļu valodā „Basic principles of property tax administration and its economic evaluation”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof., Dr.oec. I.Dovladbekova
Recenzents Asoc.prof., dr.oec. T. Survilo
Anotācija Nodokļu politikas jautājums Latvijā pašlaik ir gan valdības izskatāmo jautājumu dienas kārtībā, gan sabiedrības un masu mediju uzmanības lokā. Pēdējos gados īpaši aktuāla ir kļuvusi arī nekustamā īpašuma nodokļa joma, kur tika palielinātas gan nodokļa likmes, gan ar nodokli apliekamo objektu skaits, paaugstinājusies nodokļa bāze, bet vienlaicīgi arī izdoti normatīvie akti ar mērķi nodokļa slogu krasi nepaaugstināt. Šobrīd svarīgi ir atrast nodokļa likmes noteikšanas optimālākos principus, tāpēc pašvaldībām no 2013.gada tiek dotas vēl plašākas pilnvaras realizēt nekustamā īpašuma nodokļa politiku savā administratīvajā teritorijā. Maģistra darba mērķis ir balstoties uz nodokļa administrēšanas rezultatīvo rādītāju analīzi, apzināt galvenos problēmjautājumus un sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa veidošanas virzieniem no 2013.gada spēkā esošās normatīvās bāzes atļautajos ietvaros. Maģistra darba tēma ir „Nekustamā īpašuma nodokļa veidošanas pamatprincipi un tā administrēšanas ekonomiskais novērtējums”. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, analītiskās un zinātniski praktiskās daļas un secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā ir aplūkoti nodokļu veidošanas pamatprincipi, teoriju vēsturiskā rašanās, nodokļu galvenās funkcijas un administrēšanas vadlīnijas no teorētiskā aspekta. Izvērtēta nodokļu, tostarp nekustamā īpašuma nodokļa, ieņēmumu loma un tiesiskais regulējums, rezultatīvie rādītāji Rīgas pilsētas pašvaldībā. Veikts rezultatīvo rādītāju salīdzinājums, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas ekonomiskais novērtējums, apzinātas problēmas un sniegti priekšlikumi to risināšanai. Maģistra darbā veikti aprēķini jaunas nodokļu likmes noteikšanai, ar mērķi pārnest nekustamā īpašuma nodokļu slogu uz lielu īpašumu īpašniekiem. Darba struktūra ir atbilstoša maģistra darba uzdevumu risināšanai un mērķa sasniegšanai. Šim darbam ir teorētiska un praktiska nozīme. Teorētiskais pienesums ir jaunas metodikas izstrāde nodokļa likmju piemērošanai, praktiskais – atbilstošu nekustamā īpašuma nodokļu likmju individuālo dzīvojamo māju apbūves zemei un individuālajām dzīvojamām mājām noteikšana izstrādāto novitāšu ietvaros. Darbā izstrādātās novitātes varētu interesēt valsts un pašvaldības iestādes, kas atbild par nodokļu politikas izstrādi, nodokļu administrācijas, kura realizē nodokļu politiku, kā arī pašus nodokļu maksātājus. Maģistra darbs ir izklāstīts uz 126 lappusēm (kopējais darba apjoms ar pielikumiem - 153 lappuses), tā izstrādāšanā izmantotas 19 tabulas un 31 attēls, darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba izstrādāšanā un bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 90 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā property tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 13:58:07