Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas bioprodukcijas nozares attīstība"
Nosaukums angļu valodā "Organic produce industry development in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec.,prof. R.Taraškevičs
Anotācija Maģistra darba pētījuma objekts ir Latvijas bioprodukcijas nozare, bet pētījuma priekšmets ir Latvijas bioprodukcijas nozares attīstība. Kā zinātniski pamatots pieņēmums par objektīvās realitātes likumsakarībām, maģistra darbā tiek izvirzīta hipotēze bioprodukcijas nozares attīstības nozīmīgs faktors ir veiksmīga mārketinga komunikāciju plānošana produktu virzīšanai tirgū. Saskaņā ar hipotēzi, maģistra darba pētījuma mērķis ir novērtēt pašreizējo Latvijas bioprodukcijas nozari, tās attīstības ietekmējošos faktorus un noteikt nozares attīstības iespējas. Darbam ir teorētiskā, zinātniskā un praktiskā nozīme. M. Portera konkurences spēku modelis pielāgots bioprodukcijas tirgum, novērtējot tur esošos procesus, kas svarīgi plānojot bioproduktu ražošanu un pārdošanu. Bioproduktu vērtību ķēdes analīze ir vērtīgs instruments, ar kuru var ģenerēt konkurences priekšrocības. Pielietotā hierarhiju analīzes metode un noteiktie faktori ļauj novērtēt nepieciešamo pasākumu izvēli bioprodukcijas tirgus attīstības veicināšanai. Bāze var kalpot ka pamats turpmākai bioprodukcijas nozares attīstību izpētei. Praktiskā nozīme ir mārketinga komunikāciju plānošanas shēmai, ko var pielietot bioprodukcijas ražotāji, plānojot mārketinga kampaņas. Pirkšanas lēmuma procesa analīze var tikt izmantota praktiski bioprodukcijas tirdzniecības plānošanas procesā. Pētījuma Patērētāju izpratne par bioproduktiem Latvijā rezultāti var tikt praktiski ņemti vērā, plānojot bioproduktu ražošanu un pārdošanu. Darbā veiktais pētījums un izstrādātie priekšlikumi pielietojami bioproduktu virzīšanai tirgū, piedāvājuma un pieprasījuma stimulēšanai. Darba analītiskajā daļā izpētīta bioloģiskās lauksaimniecības nozare un tās attīstības dinamika Eiropā un Latvijā, aplūkota bioproduktu ražotāju sertifikācijas un kontroles procesi, kā arī novērtēta bioloģiskās lauksaimniecības ekonomiskā atbalsta politika. Veikta bioprodukcijas nozares SVID analīze, apskatītas bioproduktu tirgus attīstības problēmas, ierobežojošie faktori un noteikti iespējamie risinājumi. Darba teorētiskajā daļā tika izstrādāts bioproduktu tirgus konkurences raksturojums, pamatojoties uz M.Portera piecu spēku konkurences modeli. Noteikti principi, kas nodrošina bioproduktu konkurences priekšrocību paaugstināto produkta vērtību. Tika izveidota bioproduktu agrobiznesa un vērtību ķēde. Pielietojot hierarhijas analīzes metodi un veicot bioproduktu nozares ietekmējošo faktoru salīdzināšanu, noteikti nozīmīgākie kritēriji bioproduktu tirgus attīstības veicināšanā un kura vērtību ķēdes pamatdarbību posma stimulēšana var atstāt vislielāko efektu uz nozares attīstību. Tika izstrādāti mārketinga komunikāciju plānošanas posmi bioprodukcijas virzīšanai tirgū, ietverot situācijas analīzi tirgū, bioproduktu dzīves cikla stadijas noteikšanu, pircēju mērķtirgus noteikšanu, pircēja rīcības un pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa modelēšana. Tika aplūkoti produkta vērtēšanas modeļi, bioproduktu virzīšanai tirgū mērķu klasificēšana, kā arī noteikti mārketinga komunikāciju efektivitātes novērtēšanas paņēmieni. Darba zinātniski praktiskajā daļā veikta aptauja par patērētāju izpratni par bioproduktiem Latvijā, kurā tika aptaujāti 200 respondenti vecumā no 15 līdz 69 gadiem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot pašreizējo Latvijas patērētāju attieksmi pret bioproduktiem un to atpazīstamību, kā arī faktorus, kas kavē bioproduktu nonākšanu līdz plašākam patērētāju lokam. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un darba teorētiskajā un analītiskajā daļā veikto pētījumu rezultātiem, tika aplūkotas un izvērtētas Baltais Eko jogurta mārketinga komunikāciju iespējas produkta virzīšanai tirgū, to izmaksas un efektivitāte. Darba nobeigumā tiek veikti secinājumi un doti priekšlikumi. Autore sagatavojusi izstrādātas referāta tēzes, kas saistītas ar maģistra darba tēmu priekš 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences.
Atslēgas vārdi bioprodukcijas nozares attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā organic produce industry development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 12:03:24