Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Dzīvojamo namu pārvaldīšanas procesa pilnveidošana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Enhancement of residential building management process in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore S.Jansone
Recenzents Lektors N.Balabka
Anotācija Bakalaura darba autors: Dana Cielēna Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Sandra Jansone Bakalaura darba temats: Dzīvojamo namu pārvaldīšanas procesa pilnveidošana Latvijā Bakalaura darba apjoms: 59 lpp., 3 tab., 27 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 18 literatūras avotus. Darbā izmantoti materiāli: publikācijas latviešu valodā, informācija no interneta, spēkā esoši Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek aprakstīts dzīvojamā nama un dzīvokļu īpašuma būtība, dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieku atbildība un pienākumi, kā arī apsaimniekošanas veidi un to salīdzinājums. Analītiskajā daļā tiek pētīta un novērtēta šī brīža situācija Latvijā. Lai novērtējums būtu pilnvērtīgāks, darba gaitā tika izveidotas aptaujas anketas un aptaujāti dzīvojamo māju iedzīvotāji un apsaimniekotāji. Anketēšanas rezultāti tiek apkopoti un analizēti, izvirzot no tām esošās problēmas. Izvirzītajām problēmām tiek piedāvāti iespējamie risinājumi. Darba noslēgumā ir izteikti secinājumi un priekšlikumi, kas balstās uz veikto pētījumu par dzīvojamo namu apsaimniekošanu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Cielēna D. Dzīvojamo namu pārvaldīšanas procesa pilnveidošana Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Jansone.S. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 59 lpp.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo namu pārvaldīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Residential building management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 23:07:05