Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Produktu izvietošanas problēmas komerctelpā "
Nosaukums angļu valodā "Product placement problems in commercial space"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec., prof. K.Ketners
Anotācija Vispasaules ekonomiskās attīstības tendences un kopējo situāciju ekonomikā, uzņēmuma izdzīvošanas iespējas ir tieši saistītas ar spēju izmantot dažādus mārketinga risinājumus klientu ieinteresētības, lojalitātes stiprināšanai un pārdošanas apjomu veicināšanai. Liela daļa mazumtirdzniecības uzņēmumu uzmanību pievērš arī produkcijas izvietošanas principiem un ar tiem saistītajiem kritērijiem komerctelpā. Produkcijas izkārtojumam jebkura veida mazumtirdzniecības veikalā ir tieša saistība ar potenciālo produkcijas noietu un patērētāju apmeklētību. Konkrētu plauktu izvietojumu principam ir liela nozīme preču realizācijas stimulēšanā. Racionāls preču izkārtojums ļauj veiksmīgāk vadīt pircēju plūsmu, kā arī atsevišķos gadījumos samazināt viņu apkalpošanas laiku. Katrā konkrētā gadījumā, situācijā uzņēmums tirdzniecības zāles iekārtojumam pievērš uzmanību balstoties uz pircēju psiholoģiju, palīgtelpu izvietojumu un pircēju pieprasījuma īpatnībām. Veiksmīgi izveidots tirdzniecības zāles plāns, potenciāli var veicināt tirdzniecību dažādās preču kategorijās un piesaistīt potenciāli jaunus klientus. Darba pētījuma objekts ir mazumtirdzniecības produkts. Pētījuma riekšmets produktu izvietošana komerctelpā. Hipotēze - produkcijas izvietojums ietekmē patērētāju attieksmi un iepirkšanās principus. Maģistra darba mērķis ir izmantojot teorētiskās zināšanas un esošās situācijas analīzi identificēt patērētāju izvēli ietekmējošos produktu izvietošanas kritērijus un izstrādāt priekšlikumus patērētāju piesaistīšanai reālajā tirgū. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi: apskatīt konkrētas mazumtirdzniecības nozares kopējo raksturojumu; veikt situācijas analīzi par pārtikas mazumtirdzniecības situāciju Latvijā; raksturot produkcijas noieta veicināšanas pasākumus; noteikt nozīmīgākos produktu izvietošanas modeļus, principus, ietekmējošos faktorus; noteikt patērētāju uzmanību piesaistošos produktu izvietošanas kritērijus, to saistību,mijiedarbību; izstrādāt produkcijas izvietošanas modeli mazumtirdzniecībā; izstrādāt preču izvietošanas modeli uzņēmuma SIA Zolva veikaliem "Preilis". Darba izstrādē ņemti vēra arī daži ierobežojumi. Viens no galvenajiem ierobežojumiem tas ir apjoms, līdz ar to produkcijas zvietošana komerctelpā tika analizēta tikai mazumtirdzniecības nozarē, jo kopumā temats ir plašs. Kā arī viens no ierobežojumiem, ar ko nācās saskarties darba autorei darba procesā, bija jaunākās statistiskās informācijas trūkums. Darbā tika arī analizēts tikai Latvijā sastopamā uzņēmuma SIA Zolva mazumtirdzniecības veikala produkcijas izvietošanas pamatprincipi un mazumtirdzniecības nozares pamatprincipi kopumā. Darba izstrādei tika izmantotas vairākas metodes, kuru pamatā ir nformācijas analīze un kvantitatīvs pētījums anketēšana, netieša veidā, izmantojot interneta vietnes www.visidati.lv piedāvātos pakalpojumus. Darba informācijas avoti ir zinātniskā literatūra un interneta resursi, kopumā 50 dažādi avoti. Tika izmantota arī uzņēmuma SIA Zolva oficiālā mājas lapas, kura atspoguļo reālu situāciju un sniedz jaunāko informāciju, ka arī sniedz objektīvu informāciju. Lai veiksmīgāk analizētu uzņēmuma ekonomisko situāciju darba autore izmantoja arī Lursoft datubāzē pieejamo informāciju. Darba izstrādes un izpētes procesā iegūtas arī vairākas novitātes: 1. patērētāju pirkšanas rīcību ietekmējošo faktoru identifikācija un klasifikācija; 2. mazumtirdzniecības tirdzniecības uzņēmuma tirdzniecības telpas izvietojumu modelis. Darba autores izstrādātais maģistra darbs sastāv no trim galvenajām daļām analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas.Pēc darba izstrādes, darba autore, secina, ka pētījumā izstrādātas novitātes var pielietot, lai optimizētu un padarītu ienesīgāku mazumtirdzniecības uzņēmumu darbību.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības zāles iekārtojums, mazumtirdzniecība Latvijā,noieta veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Trade hall layout, retail in Latvia, merchandising, promotion
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 21:50:51