Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāte
Nosaukums angļu valodā Services company"s business performance efficiency
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt SIA Baltijas moteļu grupa saimniecisko darbību. Bakalaura darba nozīme ir atklāt vājās vietas uzņēmuma darbībā, piedāvājot priekšlikumus to novēršanai. Bakalaura darba struktūru veido divas daļas: analītiskā apskata daļa un pētījumu un aprēķinu daļa. Darba analītiskās apskata daļā ir sniegts pakalpojumu nozares raksturojums Latvijas tautsaimniecībā, izmantojot Latvijas statistikas datus. Teorētiski aprakstīta pakalpojuma būtība un darbības struktūra, izmantojot praktiskus piemērus, kā arī apkopota informācija par darbaspēka, materiālo un finanšu resursu organizēšanu pakalpojuma darbības nodrošināšanai. Analītiskajā daļā iekļauts finanšu darbības novērtēšanas metožu apskats. Aprakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances horizontālās un vertikālās analīzes metodika un pielietojums, kā arī sniegts plašāk pielietoto finanšu koeficientu apraksts. Pētījumu un aprēķinu daļā analizēta SIA Baltijas moteļu grupa saimnieciskā darbība. Par analīzes informācijas avotiem izmantoti uzņēmuma gada pārskata dati, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Sniegts SIA Baltijas moteļu grupa raksturojums, kas ietver uzņēmuma darbības un organizatoriskā struktūras aprakstu, kā arī nelielu ieskatu peļņas un apgrozījuma dinamikā. Aprakstīti uzņēmuma sniegtie pakalpojumu veidi, kā arī analizēta viesnīcas pakalpojuma darbības struktūra, kā arī veikta pakalpojumu resursu analīze. Izklāstīti SIA Baltijas moteļu grupa izmaksu un ieņēmumu struktūras un dinamikas analīzes rezultāti, kā arī aprēķināti un analizēti finanšu koeficienti. Darba nobeigumā secināts, ka SIA Baltijas moteļu grupa darbību raksturo zemi apgrozījuma un izmaksu rentabilitātes rādītāji, kā arī augsts izmaksu līmenis. Izmaksu struktūrā dominē pārdošanas izmaksas, kuras pēc sava rakstura ir fiksētās izmaksas. Tika izteikts priekšlikums palielināt mainīgo izmaksu īpatsvaru, kas mazinātu uzņēmuma atkarību no klientu daudzuma. Klientu piesaistīšanas un apgrozījuma palielināšanas nolūkos uzņēmumā būtu vērtīgi izveidot tiešsaistes rezervāciju sistēmu, kā arī papildināt aktīvās atpūtas pakalpojumu klāstu. Bakalaura darba apjoms: 64 lpp., 18 att., 5 tab., 15 bibl. nos.
Atslēgas vārdi Pakalpojumi, saimnieciskās darbības efektivitāte, finanšu darbības analīze, pakalpojumu resursi
Atslēgas vārdi angļu valodā Service, business performance efficiency, financial data analysis, business resources
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 17:27:40