Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbinieku motivācijas modeļi tirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Motivation Models of Employees in a Trade Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,lekt. I.Andersone
Anotācija Maģistra darba tēma Darbinieku motivācijas modeļi tirdzniecības uzņēmumā tika izvēlēta, pamatojoties uz darbinieku motivācijas nozīmi un nepieciešamību mūsdienās. Lai uzņēmuma attīstība noritētu sekmīgi ir nepieciešami kvalificēti un motivēti darbinieki, kuri ir spējīgi strādāt mainīgos darba apstākļos. Motivācijas tēma ir ļoti aktuālā mūsdienu apstākļos. Tiek izveidotas daudz dažādu teoriju, kas skaidro motivācijas mehānismus. Lai gan šīs teorijas dažkārt ir ļoti atšķirīgas, kopīgs tām ir tas, ka motivācija paradīta, kā komplicēts daudzfaktoru fenomens. Pētot motivāciju, autore interesē, kā motivācija ietekmē darba rezultātus. Tas palīdz rast atbildi uz jautājumu kā stimulēt un iedvesmot darbiniekus izmantot savu potenciālu, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus. Cilvēks ir motivēts, ja viņš sagaida, ka viņa noteiktā uzvedība novedīs pie konkrēta viņam vēlama rezultāta. Darbinieki ir motivēti, kad skaidri zinā, ko vēlās, zinā, kā to iegūt, un sagaidā, ka viņu centieni novedīs līdz pozitīvam iznākumam. Bet bieži vien darbavietā darbinieki nejūtas tik pašmotivēti un viņiem vajadzīga motivācija no ārpuses. Uzņēmums veido kontekstu, kurā augstu motivāciju var sasniegt ar tādiem līdzekļiem kā materiāla stimulācija, apbalvošana, iespējas profesionāli augt un pilnveidoties. Darbā tiek analizēts jautājums par darbinieku motivāciju uzņēmumā. Tika raksturots motivācijas jēdziens, veikta teorētisko at-ziņu apkopošana un analīze par motivāciju, motivācijas faktoriem, apskatītas un analizētas dažādas motivācijas teorijas, ka arī dažādi darbinieku motivācijas aspekti: materiālā un nemateriālā darbinieku stimulēšana, novērtēta motivācijas vide uzņēmumā, noskaidrota pētāmā uzņēmuma pastāvoša situācija. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās, zinātniski praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauts 32 attēli un 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: bibliogrāfiskie avoti latviešu un krievu valodā, kā arī interneta resursi. Darba analītiskā daļā tiek izskatīti motivācijas jēdziena skaidro-jumi, tiek veikta tirdzniecības nozares analīze, aprakstītas darbinieku motivācijas nozīme uzņēmējdarbībā. Darba teorētiskā daļā tiek apkopotas motivācijas teorijas un veikta teorijas salīdzināšana, tiek noteikti darbinieku motivācijas ietekmējošie faktori, aprakstīta darbinieku atalgojuma veidi, doti komentāri. Tiek izstrādāts un piedāvāts darbinieku motivācijas modeļis tirdzniecības nozarē. Darba zinātniski praktiskā daļā tiek apskatīts uzņēmuma Aleks raksturojums, pēdējo gadu darbības rezultātu apkopojums un darbinieku struktūra, lai būtu priekšstats par to, kas tad īsti ir jāmoti-vē. Tiek notekta darbinieku motivācijas faktoru klasifikācija uzņēmumā Aleks. Pamatojoties uz teorētisko bāzi un zināšanām par konkrēto uzņēmumu, tika izstrādāta aptaujas anketa, kas palīdzēja izvērtēt darbinieku vajadzības un noteikt galvenās motivācijas sistēmas veidojošās komponentes. Tiek izstrādāts modeļis darbinieku motivācijas paaugstināšanai, lai uzlabotu darbības efektivitāti tirdzniecības uzņēmumā Aleks. Noslēgumā doti iegūtie galvenie secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Motivācijas modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation Models
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 13:37:49