Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Teachers" professional performance assessment project”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. L.Kamola
Recenzents Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Edīte Vjakse Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Līga Kamola, RTU lekt., Mg.oec. Diplomprojekta temats: Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 88. lpp, 21 tab., 37 att. Diplomprojektam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts ietver 35 literatūras avotus, to skaita LR likumus un normatīvos aktus, kas attiecas uz izglītības procesa organizēšanu, kā arī speciālo literatūru par personāla vadības un novērtēšanas procesu īstenošanu un Ogres Valsts ģimnāzijas un citu novada izglītības iestāžu iekšējos normatīvos dokumentus un pārskatus. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta ietvaros veikta Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas analīze, identificētas tās stiprās puses un būtiskākie trūkumi. Darba gaitā izstrādātā aptaujas anketa un veikta iesaistīto pušu aptauja, lai gūtu pilnvērtīgāku informāciju par esošās sistēmas novērtējumu un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Diplomprojekta galvenais rezultāts ir autores izstrādātie ieteikumi esošās novērtēšanas sistēmas pilnveidei. Īstenojot pilnveidošanas projektu jeb ieteikumus iespējams novērst esošās sistēmas būtiskākos trūkumus, nodrošinot kvalitatīvu un objektīvu rezultātu ieguvi. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Vjakse E. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja Kamola L. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 88. lpp.
Atslēgas vārdi Izglītības sistēma, personāla darbības novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Education system, personnel professional evaluation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 19:35:10