Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana pašnodarbinātajiem un mazajos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Development of labor protection system for self-employed and for small businesses
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs prof. J.Ieviņš
Recenzents prof. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darba autors: Tatjana Bernharde Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., profesors Jānis Ieviņš. Maģistra darba tēma: “Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana pašnodarbinātajiem un mazajos uzņēmumos.” Maģistra darba apjoms : Maģistra darbs sastāv no 98 lappusēm. Maģistra darbs satur 3 tabulas, 20 attēlus un 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 65 informācijas avoti. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir izpētīt, vai darba aizsardzības tiesību normatīvais regulējums dod iespēju efektīvi ekonomiski un praktiski mazajiem uzņēmumiem īstenot darba aizsardzības likumdošanā noteiktās normas, lai nodrošinātu nodarbinātā drošības un veselības aizsardzību darba vidē un uz šo secinājumu pamata izstrādāt konkrētus priekšlikumus darba aizsardzības normatīvā regulējuma uzlabošanā. Teorētiskajā daļā autore noskaidro, kas ir darba aizsardzības sistēma, kāda ir preventīvo pasākumu vieta tajā, apskatīts darba vides risku izvērtēšanas process kā darba aizsardzības sistēmas neatņemama sastāvdaļa, ka arī tiek noskaidrots, kāds ir tiesiskais regulējums darba aizsardzības jomā. Analītiskajā daļā tiek izvērtēts, kādos jautājumos darba aizsardzības normatīvais regulējums traucē mazajiem un miko uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem ekonomiski efektīvi un praktiski piemērot darba aizsardzības sistēmu ikdienas darbā. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veiktajiem pētījumiem un to analīzi, ir izstrādāti priekšlikumi darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai, lai preventīvo pasākumu jomā darba aizsardzības tiesiskais regulējums dotu iespēju efektīvi, ekonomiski un prakstiski mazajiem un mikro uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem ieviest darba aizsardzības sistēmu. Maģistra darbā tiek izmantota juridiskā un darba aizsardzības literatūra, darba aizsardzības normatīvie akti, VDI gada pārskatu dati un informācija no Komercreģistra. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Bernharde T. Ekonomiskās un praktiskās darba aizsardzības tiesību normu piemērošanas problēmas mazajos uzņēmumos: Maģistra darbs/ Zinātniskais vadītājs Ieviņš J. –Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 98 lpp.
Atslēgas vārdi darba aizsardzība, normatīvais regulējums, pašnodarbinātie, mazie uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā labour protection, legislation, self-employees, small eneterprises
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2012 12:22:50