Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes nodrošināšana projektu vadīšanā"
Nosaukums angļu valodā "Provision of insurance companies’ financial stability in project management"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Ketners
Anotācija Maģistra darba mērķis ir novērtēt projektu „Maksātspēja II” kā instrumentu finanšu stabilitātes sasniegšanai apdrošināšanas nozarē. Projekta „Maksātspēja II” ieviešanas gadījumā jaunā maksātspējas sistēma, pirmkārt, atspoguļos apdrošinātāju patieso finanšu stāvokli, kā arī uzlabos pārredzamību un uzticēšanos nozarei kopumā. Otrkārt, uz risku balstītu normatīvo prasību ieviešana nodrošinās taisnīgu līdzsvaru starp apdrošinājuma ņēmēju interešu stingru aizsardzību un samērīgām apdrošinātāju izmaksām. Darba analītiskajā daļā ir izpētīta kopējā Eiropas valstu nedzīvības apdrošināšanas tirgus darbība, tajā skaitā Baltijas valstu un atsevišķi Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus darbība, īpašu uzmanību pievēršot maksātspējas rādītājam. Turklāt ir apskatīti apdrošināšanas nozares maksātspējas sistēmas piecu kvantitatīvās ietekmes pētījumu rezultāti un galvenie secinājumi, atspoguļojot apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas sistēmas attīstības posmus kopš 2000. gada sākuma, kad bija izteikti vairāki priekšlikumi, lai reformētu ES apdrošinātāju esošo maksātspējas režīmu, izmantojot virkni apdrošināšanas direktīvu. Tāpat ir izpētīta jaunās maksātspējas sistēmas ieviešanas nepieciešamība un tās pamatojums. Darba teorētiskajā daļā ir sniegts apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes nodrošināšanas pamatrādītāju raksturojums, atspoguļojot tās nozīmi apdrošinātāju finanšu stabilitātē. Turklāt ir precizēta apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes definīcija, apkopojot vairākus definīciju formulējumus no dažādiem avotiem. Tāpat ir apskatīta projekta „Maksātspēja II” būtība un piemērošanas kārtība apdrošināšanas sabiedrībās, izpētot projektu vadīšanas teorētiskos aspektus projekta „Maksātspēja II” ieviešanai. Novērtējot Apdrošināšanas un fondēto pensiju komitejas (EIOPA) dokumentus, kā arī citus attiecīgus dokumentus par sistēmas „Maksātspēja II” izstrādi, ir izveidots projekta „Maksātspēja II” ieviešanas modelis apdrošināšanas sabiedrībās. Īpaša nozīme ir pievērsta risku vadīšanai projekta „Maksātspēja II” kontekstā. Ņemot vērā projekta „Maksātspēja II” specifiku, ir izveidota projekta risku novērtēšanas procedūras shēma, kas dod iespēju izstrādāt riska pakāpei atbilstošu riska vadības sistēmu. Darba zinātniski praktiskajā daļā projekta „Maksātspēja II” efektivitātes novērtējums ir parādīts „BTA Insurance Company” SE piemērā. Līdz ar to ir izpētīta BTA darbība, īpašu uzmanību pievēršot sabiedrības maksātspējas rādītājam. Tāpat ir izstrādāti projekta „Maksātspēja II” ieviešanas procesa posmi, definējot problēmu, mērķa grupu, projekta mērķi, noteicot projekta uzdevumus jeb aktivitātes, identificējot projekta riskus, noteicot gaidāmos rezultātus, projekta ilgtspēju un nepieciešamo budžetu. Projekta aktivitāšu plānošana ir parādīta operacionālo risku vadīšanas kļūdu reģistra izveidošanas un ieviešanas apdrošināšanas sabiedrībās piemērā. Aktivitāšu laika grafika plāns ir sastādīts ar lietojumprogrammu OpenProj palīdzību. Projekta „Maksātspēja II” identificētie riski ir novērtēti, ņemot vērā risku iestāšanās biežumu, risku ietekmes pakāpi uz projekta finansējuma apjomu un ieviešanas laiku. Aprēķinot maksātspējas normu BTA piemērā saskaņā ar „Maksātspēja I” un „Maksātspēja II” noteikumiem, ir noteikta projekta „Maksātspēja II” efektivitāte un sniegti vērtējumi par projekta „Maksātspēja II” kā finanšu stabilitātes instrumentu. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, pirmā daļa sastāv no 2 nodaļām un 5 apakšnodaļām, otrā daļa sastāv no 3 nodaļām un 6 apakšnodaļām, trešā daļa sastāv no 3 nodaļām un 6 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikuma. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, iekļauj 102 lapaspuses, 36 attēlus, 29 tabulas un 43 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi finanšu stabilitāte, projekts Maksātspēja II, projekta modelis, risku novērtēšana, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā financial stability, the Solvency II project, project model, risk evaluation, project effectiveness
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2012 21:23:17