Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Darba tirgus veidošanās perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Development prospects for labour market in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.J. Saulītis
Recenzents Dr.oec. I. Judrupa
Anotācija Darba autore: Zane Stanka Darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr. oec. Juris Saulītis Maģistra darbs Darba tirgus veidošanās perspektīvas Latvijā sastāv no teorētiskās, analītiskās un zinātniski praktiskās daļas, ievada un nobeiguma daļas, kurā izklāstīti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Darba pētījuma objekts ir Latvijas darba tirgus. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir darbaspēka pieprasījums un piedāvājums, un to ietekmējošie faktori. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz literatūras un statistisko datu analīzes pamata, novērtēt darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu Latvijā. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, autores mērķis ir izstrādāt prognozes darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai Latvijā, kā arī izvirzīt priekšlikumus darba tirgus funkcionēšanas uzlabošanai. Darba teorētiskajā daļā apskatīti darba tirgus teorētiskie aspekti: raksturlielumi, ietekmējošie faktori, darba tirgus īpatnības, kā arī aplūkoti Latvijā iepriekš veikti pētījumi darba tirgus jomā. Analītiskajā daļā aplūkots darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs uz statistikas datu pamata. Kā arī veikta darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma atbilstības analīze. Zinātniski praktiskajā daļā autore uz darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma atbilstības analīzes pamata izdalījusi galvenās darba meklētāju grupas pēc profesijas kvalifikācijas un saimnieciskā darbības veida un sniegusi risinājumu darbaspēka neatbilstību problēmu risināšanai. Maģistra darbā apstiprinājusies izvirzīta hipotēze. Latvijas darba tirgū pastāv darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstība kā kvantitatīvo, tā kvalitatīvo rādītāju ietvaros. Maģistra darba apjoms ir 86 lappuses. Darbā iekļautas 15 tabulas, 13 attēli, 4 pielikumi. Darba tapšanā izmantots 61 informācijas resurss.
Atslēgas vārdi Darba tirgus, darbaspēka piedāvājums, darbaspēka pieprasījums
Atslēgas vārdi angļu valodā Labour market, labour supply, labour demand
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2012 14:23:01