Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma algas sistēmas un ar algu saistīto nodokļu maksājumu optimizācija”
Nosaukums angļu valodā "Company Wage System and Wage Related Tax Payment Optimization"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Uzņēmuma algas sistēmas un ar algu saistīto nodokļu maksājumu optimizācija”. Tēma ir aktuāla, jo uzņēmuma algu sistēma attiecas uz visām fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus Latvijā, un ietekmē to labklājību. Darba samaksa ir svarīga katra uzņēmuma un organizācijas darbībā. Diplomdarba mērķis ir – analizējot uzņēmuma algas sistēmu SIA „X”, noteikt šajā procesā saskatāmas nepilnības un izteikt priekšlikumus procesa uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai darbā tika izvirzīti šādi uzdevumi: • izpētīt darba samaksas tiesisko bāzi, iepazīstoties ar Latvijas Republikas likumiem, MK noteikumiem un citiem normatīviem aktiem, kas regulē darba samaksas aprēķināšanas kārtību, kā arī darba algas sistēmu un ar algu saistīto nodokļu maksājumu optimizāciju; • sniegt uzņēmuma SIA „X” vispārējo raksturojumu; • izanalizēt uzņēmuma SIA „X” algu sistēmu; • analizēt uzņēmuma SIA „X” darba samaksas aprēķināšana problēmas un sniegt priekšlikumus to uzlabošanai. • Izanalizēt „algu” nodokļu uzskaiti un optimizāciju. Darba pētījumu objekts ir uzņēmuma SIA „X” algas sistēmas un ar algām saistīto nodokļu maksājumu optimizācija. Bet diplomdarba pētījuma priekšmets ir uzņēmuma algu sistēmas pilnveidošana un problēmu novēršanas iespējas. Darbā izmantotās vispārpieņemtās ekonomikas zinātnes metodes, tādas kā datu apkopošana, literatūras analīze un apstrāde, datu salīdzināšana, grupēšana un grafiskā attēlošana. Pirmajā nodaļā ir raksturota darba algas sistēma un ar algu saistītie nodokļi, darba samaksas veidi, ar algu uzskaitēm saistīta dokumentācija, kā arī nodokļu optimizācijas būtība un tās pamatprincipi un nodokļu sloga optimizācija. Otrajā nodaļā ir raksturota un analizēta atalgojuma sistēma uzņēmumā SIA „X”. Trešajā nodaļā apkopoti dati un izteikti priekšlikumi darba algu sistēmas pilnveidošanai. Diplomdarbā izstrādes rezultātā ir radušies secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, kurus var izmantot darba algas sistēmas pilnveidošanai uzņēmumā SIA „X”. Darbs veidots, balstoties uz SIA „X” pieejamiem datiem un informācijas avotiem. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 80 lappusēm datorsalikumā. Diplomdarbā ir ietvertas 19 tabulas, 19 attēli, 5 formulas un 3 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 32 apraksta vienības.
Atslēgas vārdi algas sistēmas, nodokļu maksājumu optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Wage System, Tax Payment Optimization
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 14:43:09