Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas un nodokļu administrēšanas izglītības programmu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Education Programme “Administration of Customs and Taxes””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors
Recenzents I.Jevinga, RTU docente
Anotācija Diplomdarbā „Muitas un nodokļu administrēšanas izglītības programmu analīze” mērķis ir pāradīt esošo Latvijā augstākās izglītības sistēmu, pāradīt RTU darbību un vietu, izpētīt un izanalizēt RTU SESMI Muitas un nodokļu katedras īstenoto studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana”. Izvirzīto mērķu sasniegšanai darba gaitā ir nostādīti sekojoši uzdevumi: - veikt pašreizējās izglītības sistēmas raksturojumu Latvijā; - ap¬rak¬stīt RTU uzdevumus, personāla un vadības struktūras; - iz¬pē¬tīt kon¬krē¬tu RTU studiju programmu; - ap¬rak¬stīt valsts no¬dok¬ļu ie¬ņē¬mu¬mu struk¬tū¬ru, bu¬dže¬ta vei¬dus. -izteikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Šī darba objekts ir SESMI profesionālās izglītības programma „Muitas un nodokļu administrēšana”. Šī darba priekšmets ir apmācības rezultātā iegūto zināšanu apkopošana un to pielietošana praksē studiju programmu izpētē un analīzē ar teorētisko materiālu, šobrīd spēkā esošos normatīvo aktu izglītības jomā, pēdējās likumdošanas izmaiņu izmantošanu. Darbs sastāv no ievada, no trijām daļām, pielikumiem, kā arī no secinājumiem un priekšlikumiem. 1.daļa - Augstākā izglītība Latvijā. Šeit autors raksturo pastāvošo izglītības sistēmu, augstākās izglītības attīstīšanu, un kāda vispār pastāv augstākā izglītība šodien. 2.daļa - RTU loma izglītībā. Šeit ir pāradīta RTU izveidošanas posmi, sakot ar dibināšanas brīža līdz mūsdienām. Kā darba mērķis tiek aprakstīta un analizēta viena no RTU SESMI realizētajām programmām. 3.daļā - aprakstītas studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana” aktualitātes un problēmu risināšanas priekšlikumi. Aprakstot un izanalizējot tās trīs daļas, tiek veikti secinājumi un priekšlikumi studiju programmas un institūta darbības pilnveidošanai. Izstrādātā darba kopējais apjoms ir 77 lapaspuses, tajā skaitā ietilpst 14 attēli, 16 tabulas, 6 pielikumi un 10 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Muitas un nodokļu administrēšanas izglītības programmu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Education programme Administration of Customs and Taxes
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 15:10:20