Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma „ELBI” finansiālā stāvokļa analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Financial Position in Enterprise “ELBI””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Uzņēmuma ELBI finansiālā stāvokļa analīze. Šī tēma ir aktuāla, jo jebkura uzņēmuma veiksmīgas saimnieciskās darbības priekšnosacījums ir pilnīga, savlaicīga un dziļa finansiāla rakstura informācijas izpēte par uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā galvenājiem finanšu rādītājiem. Informācijas nepārvaldīšana var radīt lielus zaudējumus uzņēmumam vai pat rādīt apstākļus, kuri var izraisīt uzņēmuma likvidāciju. Diplomdarba pētījuma objekts ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību ELBI. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir uzņēmuma ELBI finansiālā stāvokļa analīze. Diplomdarba mērķis ir veikt uzņēmuma ELBI finansiālā stāvokļa analīzi un uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks veikti sekojoši uzdevumi: 1. Sistematizēt un sniegt informāciju par uzņēmuma ELBI darbības un attīstības vēsturi, darbības vidi un nodokļu nomaksas kārtību. 2. Izprast finanšu analīzes būtību un mērķus, uzdevumus un īpatnības, veidus, principus un metodes, kā arī raksturot finananšu analīzē izmantojamos absolūtos un relatīvos rādītājus. 3. Izprast bankrota prognozēšanas būtību un metodes. 4. Veikt uzņēmuma ELBI finansiālā stāvokļa analīzi, izmantojot uzņēmuma finanšu pārskatu datus. 5. Prognozēt bankrota varbūtību uzņēmumā. 6. Izmantojot analīzes rezultātus, izdarīt secinājumus par uzņēmuma finansiālo stāvokli un izstādāt priekšlikumus tā uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no trijām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī pielikumiem. Pirmajā nodaļā tiek sniegta informācija par pētījuma objektu - par uzņēmuma ELBI darbības un attīstības vēsturi, darbības vidi un nodokļu nomaksas kārtību. Otrajā nodaļā tiek apskatīta finanšu analīzes būtība un mērķi, uzdevumi un īpatnības, veidi, principi un metodes, raksturoti finananšu analīzē izmantojamie absolūtie un relatīvie rādītāji, kā arī aplūkotas bankrota prognozēšanas būtība un metodes.Trešajā nodaļā tiek veikta uzņēmuma ELBI finansiālā stāvokļa analīze un bankrota prognozēšana, kā arī izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Kopējais diplomdarba apjoms ir 93 lappuses, neieskaitot 7 pielikumus, kā arī darbs satur 19 attēlus un 26 tabulas. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 25 informācijas avoti, tādi kā: mācību grāmatas finanšu analīzē, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti, Eiropas Savienības normatīvie akti, uzņēmuma ELBI 2006. - 2010. gadu finanšu pārskati un iekšējie nepublicēti materiāli, elektroniskie resursi un citi.
Atslēgas vārdi finansiālā stāvokļa analīze, finanšu koeficienti, bankrota prognozēšana, uzņēmuma darbība.
Atslēgas vārdi angļu valodā analysis of financial position, financial indicators, proposals for improvement, taxation scheme.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 14:18:52