Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Ilgspējīga poligonu gāzes ieguves un izmantošanas sistēmu apsaimniekošana
Nosaukums angļu valodā Sustainable Management of Landfill Gas Production and Explotation Systems
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. , Dr.Tehn. Aleksandrs Cars
Recenzents Dr.habil.sc.ing. D.Turlajs
Anotācija Magistra darba tiek analizeta ilgtspejiga poligonu gazes ieguves un izmantosanas sistemu apsaimniekosana. Darba tiek identificetas problemas un ietekmejosie faktori, kas saistiti ar poligonu apsaimniekosanu, un ta rezultata iegutajiem gazes un energijas apjomiem. Analitiskaja dala ir apkopota informacija par poligoniem Latvija, atbilstosi esosajai valsts atkritumu apsaimniekosanas politikai. Ka butisks instruments tiek uzsverts regulejoso normativo aktu loma vides aizsardzibas joma. Analizejot vesturiskos datus par poligonos apglabajamo atkritumu sastavu vai sarazoto atkritumu daudzumu uz vienu iedzivotaju Latvija, salidzinajuma ar ASV vai kadu no Eiropas valstim, ir verojama relativi liela datu izkliede. Autore analize Getlinu Eko poligona esoso atkritumu sastavu, kas ir svarigs faktors prognozejot iegustamas gazes apjomus. Tiek aplukota gazes veidosanas teorija un dazadie teoretiskie modeli, kas ir izmantojami iespejamas poligonu gazes veidosanas apjoma novertesanai ilgtermina. Autore verte poligona parklajuma nozimi un to veidus, kas ir butisks faktors poligonu gazes veidosana un pie iespejamajiem zudumiem jeb virsmas emisijam. Tiek uzsverta poligonu gazu virsmas emisiju monitoringa nepieciesamiba un iespejamas kontroles merisanas metodes. Petijumu dala tiek analizets esosa poligona Getlini Eko dati un energobloka raditaji. Veikts teoretisko modelu salidzinajums, zinot jau saja perioda reali iegutos gazes apjomus, ka ari veikta prognoze par iespejamo poligona gazes iegustamo apjomu ilgtermina. Relativi vienkarsais modelis tiek korigets ar saja bridi pieejamo informaciju par Getlini Eko poligonu. Autore ir veikusi virsmas emisiju merijumus un rezultati ir izanalizeti atbilstosi robezvertibu nosakosajiem normativajiem aktiem. Apkopojot ieguto informaciju ir veikts energetiskais aprekins un piedavats iespejamais risinajums energijas ieguvei ilgtermina. Darba uzdevums nav izveleties konkretas iekartas un konkretus razotajus. Aprekini ir versti uz to, lai verstu atkritumu poligona apsaimniekotaju uzmanibu ekonomiski, ekologiski un sociali izdeviga virziena. Analizes laika tiek noskaidrotas iespeju robezas un ieguvumi ilgtspejigai ricibai. Magistra darbs ir uzrakstits latviesu valoda, ta apjoms ir 77 lappuses. Darbs satur 29 attelus, 27 tabulas, 2 pielikumus un taja izmantoti 48 literaturas avoti.
Atslēgas vārdi Poligonu gāze, metāns, atkritumu sastāvs, virsmas emisijas, plūsmas kaste
Atslēgas vārdi angļu valodā landfill gas, methane, composition of waste, surface emissions, flux box
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 10:07:30