Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Glābšanas darbu veikšanas paņēmieni nogāžu procesu skartajās vietās
Nosaukums angļu valodā Methods of performing rescue works in areas influenced by landslides
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Griguts, VUGD
Recenzents A.Jemeļjanovs, prof.Dr.habil.ing.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Gunita Nikitina Diplomprojekta temats: Glābšanas veikšanas paņēmieni nogāžu procesu skartajās vietās Diplomprojekta vadītājs: Ing. Māris Griguts Diplomprojekta pētījuma priekšmets: ir nogāžu procesi, kas vistiešāk ietekmē iežu stabilitāti, proti, kad dabiski/mākslīgi veidotajās nogāzēs/tranšejās/būvbedrēs ieži dažādu apstākļu dēļ zaudē stabilitāti un gravitācijas spēka iedarbībā pārvietojas lejup, veidojot nogruvumus, noslīdeņus un nobiras. Diplomprojekta mērķis: ir pilnveidot metodiskos ieteikumus glābšanas darbu veikšanai nogruvumos, nobirās un noslīdeņos, integrējot tajā citu valstu glābšanas darbu veikšanas paņēmienus ar VUGD materiāltehniskā nodrošinājuma iespējām, kā arī iekļaut tajā analītiskas aprēķina izteiksmes noslīdeņu un nobiru veidošanās īpatnību raksturošanai. Diplomprojekta galvenie rezultāti: diplomprojekta analītiskajā daļā ir aplūkoti nogāžu procesu ietekmējošie faktori, nogruvumu, nobiru un noslīdeņu veidošanās īpatnības, klasifikācija un to novēršanas pasākumi. Tā sniedz informāciju par izlūkošanas veikšanu un cietušo atrašanas paņēmienu īpatnībām nogāžu procesu skartajās vietās, piemērotāko ugunsdzēsības tehniku un aprīkojumu nogruvumu, nobiru un noslīdeņu seku likvidācijai, par cietušo iespējamajām traumām un pirmo palīdzību nogāžu procesos. Teorētiskajā daļā ir dots ieskats par glābšanas darbu veikšanas priekšnosacījumiem un etapiem nogruvumos, noslīdeņos un nobirās. Ilustratīvi attēloti laboratoriskos apstākļos imitēti cietušo pārnešanas un pārvietošanas paņēmieni, ugunsdzēsēja glābēja droša nokļūšana riska zonā un visbeidzot – atdarināti glābšanas darbu veikšanas pamatpaņēmieni. Praktiskajā daļa ir izstrādāts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iekšējā normatīvā akta INA „Darba aizsardzības instrukcija, veicot glābšanas darbus nogāžu procesu izraisītajos notikumos” projekts ar mērķi sniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pamatzināšanas par darba aizsardzības prasībām, veicot glābšanas darbus nogruvumos, noslīdeņos un nobirās. Secinājumos un priekšlikumos ir sniegts īss pārskats par paveikto darbu un apkopoti secināju¬mi. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 74 lappuses, kas ietver 40 attēlus,7 tabulas un 5 pielikumus. Diplomprojekta izstrādē izmantotie materiāli: kopskaitā izmantoti 30 dažādu cilmju literatūras avoti, normatīvie akti un elektroniskās vides resursi. Pielietotas teorētiskās pētīšanas, matemātiskās un empīriskās metodes (laboratorijas eksperiments, diskrētā novērošana).
Atslēgas vārdi nogāžu procesi, nogruvums, nobiras, noslīdeņi, glābšanas darbi
Atslēgas vārdi angļu valodā slope processes, landslide, earth creeps, screes, rescue work
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2012 15:28:40