Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Otrreiz izmantojamo materiālu pielietojums ceļu būvniecībā” („Daugavpils ielas rekonstrukcijas projekts Preiļos”)
Nosaukums angļu valodā „The Use of Recycled Materials in Road Construction” („Reconstruction Project of Daugavpils Street in Preili”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Otrreiz izmantojamo materiālu pielietojums ceļu būvniecībā (Daugavpils ielas rekonstrukcijas projekts Preiļos). Bakalaura darbu (ar inženierprojektu) ir izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Bakalaura profesionālo studiju programmas Transportbūves studente Santa Valaine. Bakalaura darba mērķis ir iegūt informāciju par otrreiz izmantojamo materiālu pielietošanas iespējām ceļu būvniecībā, apskatīt esošo situāciju šajā jomā Latvijā, kā arī, izvērtējot iegūtos datus, izstrādāt ieteikumus otrreiz izmantojamo materiālu pielietošanas attīstībai ceļu būvniecībā Latvijā. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir apskatīti ceļu būvniecībā izmantotie materiāli, atkritumu šķirošanas un pārstrādes process Latvijā, kā arī otrreiz izmantojamo materiālu pielietošanas iespējas ceļu būvniecībā. Darba pētījumu daļā ir apskatīts Latvijā gada laikā saražoto otrreiz izmantojamo atkritumu potenciāls, ja tie tiktu izmantoti ceļu būvmateriālos, tiek veikti ekonomiskie aprēķini, kā arī tiek analizēti iedzīvotāju anketēšanas rezultāti. Tiek secināts, ka Latvijas apstākļiem piemērotākā ir polimērbetona bruģa ražošana, raugoties no ekonomiskā viedokļa, ceļu būvniecībā ilgtermiņā būtu izdevīgi izmantot asfaltbetonu, kuram daļa no bitumena saistvielām tiek aizstātas ar gumijas daļiņām. Bakalaura darbs sastāv no 45 lappusēm, to skaitā ir 12 attēli. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) inženierprojekta daļā tika izveidots Daugavpils ielas rekonstrukcijas projekts Preiļos. Rekonstruējamā ielas posma kopējais garums ir 978,71m. Inženierprojekta izstrādes laikā tika izpētīts ielas šībrīža stāvoklis, ar avāriju koeficienta metodi noteikta ielas posma esošā satiksmes drošība. Darbā ir apkopoti būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie materiāli un dati, balstoties uz to analīzi ir veikta satiksmes intensitātes prognoze un noteikta ceļa tehniskā kategorija. Inženierprojektā ir veikta ceļa segas konstrukcijas, rekonstruējamā Daugavpils ielas posma plāna, garenprofila, šķērsprofila elementu un citu inženiertehnisko parametru projektēšana, izveidots iespējamais apakšzemes komunikāciju izvietojums. Inženierprojekta noslēgumā ir aprakstīti galvenie būvniecības laikā veicamie darbi un to gaita, izstrādāts būvdarbu kalendārais plāns un veikti projekta ekonomiskie aprēķini. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) inženierprojekta daļa sastāv no 100 lappusēm, to skaitā ir 8 attēli, 19 tabulas, 10 rasējumi. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) izstrādei izmantoti 54 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Otrreiz izmantojamie materiāli, ceļu būvniecība, polimēri, gumija, stikls, asfalts, bruģis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Recycled Materials in Road Construction, glass, asphalt, rubber, polymers, pavement.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 23:49:59