Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ārējās vides faktoru ietekmes uz uzņēmējdarbības ilgtspēju novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of external environmental factors on business sustainability
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Toms Širovs
Anotācija Bakalaura darba autors: Roberts Ieviņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc.profesore Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Ārējo vides faktoru ietekmes uz uzņēmējdarbības ilgtspēju novērtējums Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 39 angļu, un 9 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pirmajā daļā ir sniegta teorētiskā informācija par pētījuma tēmu, proti ārējās vides faktoriem un uzņēmumu ilgtspēju, kā arī to kopsakarību. Ir veikta bibliometriskā analīze, kura atklājusi visplašāk izmantotos atslēgvārdus pētījuma tēmas ietvaros. Secināts par to, ka uzņēmējdarbības ilgtspējīga attīstība ir mūsdienu koncepcija, kas pamatota ar ANO ilgtspējības mērķiem un prioritātēm un izpratni par nepieciešamību mazināt uzņēmējdarbības negatīvo ietekmi uz vidi un sabiedrību. Otrajā nodaļā ir veikts pētījums, kas aptver Latvija2030 indikatoru izpildes analīzi, PESTEL-analīzi, Latvijas uzņēmēju aptauju par ilgtspējīgo attīstību un ārējās vides faktoriem, kā arī konkrēta uzņēmuma (“VGP” grupa) pētījumu saistībā ar bakalaura darba tēmu. Pētījuma rezultātā atklāti galvenie makrovides un mikrovides ietekmes faktori, Latvijas uzņēmējdarbības tendences saistībā ar ilgtspējīgo attīstību un sīkāk izskatīts viens uzņēmums, kurš aktīvi darbojas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas jomā un var kalpot par piemēru citiem uzņēmumiem. Darba rezultātā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi Latvijas uzņēmumiem un “VGP” grupai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ieviņš R. (2024) Ārējo vides faktoru ietekmes uz uzņēmējdarbības ilgtspēju novērtējums. Bakalaura darbs/ R. Ieviņš, J. Eriņa.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 71 lpp.
Atslēgas vārdi inovācijas, ilgtspējīga attīstība, konkurence, ilgtspēja, korporatīvā sociālā atbildība
Atslēgas vārdi angļu valodā innovation, sustainable development, competition, sustainability, corporate social responsibility
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2024 00:30:11