Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Latvijas Okupācijas muzeja attīstības stratēģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Elaboration of Development Strategy for the Museum of the Occupation of Latvia
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Inese Suija-markova
Recenzents Jānis Caune
Anotācija Maģistra darbu "Latvijas Okupācijas muzeja attīstības stratēģijas izstrāde" studiju programmā “Inovācijas un uzņēmējdarbība” ir izstrādājusi studente Paula Poriņa. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt Latvijas Okupācijas muzeja (tālāk tekstā – Muzeja) attīstības stratēģiju, veicot padziļinātu muzeju nozares analīzi, plašu Muzeja vides izpēti, kā arī apmeklētāju un mērķauditorijas vajadzību analīzi. Pētījums sastāv no tīrs daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa ir ievadnodaļa, kurā skaidroti pamatjēdzieni "stratēģija" un "organizācijas stratēģija". Turklāt tā ietver dažādu attīstības stratēģiju veidu analīzi, īpašu uzmanību pievēršot muzeju attīstības stratēģijām. Šajā nodaļā ir padziļināti pētītas metodes, kas izstrādātas, lai veidotu pievilcīgu muzeju apmeklētāju pieredzi, kā arī analizētas dažādas muzeju līdzekļu piesaistes un finansēšanas stratēģijas. Otrajā daļā tiek pētītas muzeju nozares tendences Latvijā un Eiropas Savienībā (ES). Tiek sniegts visaptverošs Muzeja novērtējums, izmantojot vairākus analītiskos ietvarus, piemēram, SVID analīzi, VRIO analīzi un QFD matricu. Novērtējumi balstās uz galvenajiem secinājumiem, kas gūti analītiskajā daļā, fokusa grupu diskusijā, ekspertu intervijās, kā arī starptautisko un vietējo Muzeja apmeklētāju aptaujas rezultātiem. Maģistra darba trešajā daļā autore piedāvā Latvijas Okupācijas muzeja attīstības stratēģiju. Autore apraksta Muzeja mērķauditorijas un to specifiskās vajadzības, nosaka piedāvātās stratēģijas trīs gadu mērķus, sniedz finanšu prognozes un izstrādā risku analīzi. Darbā secināts, ka ierobežotie publiskā finansējuma un ziedotāju resursi liek muzejiem meklēt alternatīvus ieņēmumu avotus. Muzeju galvenais mērķis ir ne tikai censties panākt finansiālu stabilitāti, bet arī nodrošināt apmeklētājiem vērtīgu pieredzi. Darba autores izstrādātā vidēja termiņa attīstības stratēģijas Latvijas Okupācijas muzejam ir būtiska, lai uzlabotu apmeklētāju pieredzi, palielinātu un diversificētu ieņēmumus un piesaistītu plašāku mērķauditoriju. Darba autore izstrādā arī ieteikumus Latvijas Okupācijas muzeju biedrības (LOMB) locekļiem un muzeja direktorei, uzsverot jomas, kurās nepieciešamas izmaiņas un uzlabojumi Muzeja attīstībai. Maģistra darba kopējais apjoms ir 146 lapaspuses, iekļautas 16 tabulas, 2 attēli, 1 formula, 12 figūras, 14 pielikumi uz 45 lapaspusēm, un 75 avotu bibliogrāfija, tostarp 68 avotu angļu valodā un 7 avotu latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Latvija, Okupācijas muzejs, attīstības stratēģija, muzeja apmeklētāji
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvia, Occupation museum, development strategy, museum visitors
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2023 19:37:33