Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Viedā elektroenerģētika
Nosaukums Nehomogenu elektropārvades līniju bojājumu vietas noteikšanas analīze, izmantojot viļņu metodi
Nosaukums angļu valodā Analysis of traveling wave method application on non-homagen lines
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Aleksandrs Dolgicers
Recenzents Tatjana Lomane
Anotācija Šajā darbā izpētīts Latvijas energosistēmas pārvades līniju nehomogenitātes stāvoklis un nehomogenitātes iedarbība uz elektropārvades līniju bojājuma vietu atrašanas precizitāti. Ir apskatīti dažāda veida elektropārvades līniju bojājuma veidi un to rašanās cēloľi. Elektropārvades līniju bojājumi tika attēloti pēc statistikas datiem, no kuriem bija secināts, ka visbiežākie bojājuma veidi elektropārvades līnijās ir vienfāzes īsslēgumi uz zemi, kuri sastāda vislielāko procentuālo vērtību pret citiem bojājuma veidiem, vairāk par 60% vidsprieguma un vairāk nekā 90% augstsprieguma līnijās. Bojājuma vietas noteikšanai elektropārvades līnijās pārsvarā tiek pielietas divas metodes: parametriskā un viļľu metode. Darbā tika aprakstīta viļľu bojājuma vietas noteikšanas metode, jo tā ir funkcionāla un to var pielietot gan vidsprieguma elektropārvades līnijās, gan augstsprieguma līnijās. Ir konstatēts, ka saistībā ar jauno tehnoloģiju ieviešanu viļľu metode attīstās, tas attiecas uz elektromagnētisko viļľu uztvērējsistēmām un savstarpējo iekārtu sinhronizāciju. Darbā ir izvirzīti galvenie viļľu bojājuma vietu noteikšanas aspekti, tas ir elektromagnētiskā viļľa izplatīšanās ātrums un elektrolīnijas garums. Konstatēts, ka uz viļľu bojājuma vietas noteikšanas metodes precizitāti lielā mērā iedarbojas elektropārvades līniju nehomogenitāte, jo dažādos elektropārvades līnijas posmos ar dažādu homogenitāti elektromagnētisko viļľu izplatīšanas ātrums ir dažāds, tāpēc, veicot bojājuma vietas aprēķinu, rodas lielas kļūdas, kuras dabā var pārsniegt vairākus kilometrus, tas apgrūtina bojājuma vietas atrašanu un ātru elektroapgādes atjaunošanu. Darba praktiskajā daļā tika uzmodelēta elektropārvades līnija, kurā tika veikti dažādi bojājumu veidi dažādā attālumā no elektropārvades līnijas sākuma. Pielietojot viļľu metodi, tika konstatēti bojājuma laika zīmogi, pēc kuriem tika veikti bojājuma vietas aprēķini, kuri parādīja lielu neprecizitātes kļūdu starp homogēnām un nehomogēnām elektropārvades līnijām.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: Nehomogenitāte, līnija, viļľu metode, bojājums, laika zīmogs
Atslēgas vārdi angļu valodā Key words: Inhomogeneity, line, wave method, damage, time stamp
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2023 13:34:55