Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA „Lauma Fabrics” darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Performance development of "Lauma Fabrics" Ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Anotācija Diplomdarba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultāte Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras studente Evija Iesalniece. Darba mērķis: apskatīt ražošanas uzņēmuma SIA Lauma Fabrics darbību un iegūto informāciju izanalizēt, lai varētu izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Diplomdarbs izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 4 daļām: Analītiskajā daļā tiek apkopota un analītiski novērtēta informācija par SIA Lauma Fabrics līdzšinējās attīstības rezultātiem. Nodaļā tiek atklāts kopējais uzņēmuma darbības ekonomiskais raksturojums. Analītiskajā daļā tiek pētīta uzņēmuma situācija pēc iekšējās (personāla un darba organizācijas vadība, finansu rādītāji, konkurētspēja) un ārējās vides (valsts likumdošana, tirgus analīze, pieprasījuma novērtējums un konkurences analīze) kritērijiem un novērtēti esošie rādītāji. Šajā daļā tiek izvirzīti uzņēmuma mērķi un uzdevumi, kuri jāatrisina, lai uzlabotu uzņēmuma komercdarbības rezultātus. Projekta daļā tiek analizēta uzņēmuma finansu informācija un apskatīti diplomdarba uzdevumos izvirzītie posteņi, kas tiek orientēti uz uzņēmuma pilnveidošanu un attīstības iespējām. Nodaļā tiek analizēta SIA Lauma Fabrics ekonomiskā efektivitāte un noteikti iespējamie pilnveides un attīstības risinājumi. Šajā nodaļā tiks atspoguļoti uzņēmuma finansu analīze rezultāti un definētas realizācijas prognozes. Nodaļas gaitā tiks izvirzīta uzņēmuma SIA Lauma Fabric stratēģiskā mārketinga vadība konkurētspējas paaugstināšanai mērķa tirgus segmentos. Nodaļas nobeigumā tiek izstrādāta uzņēmuma kompleksā SVID analīze pēc iekšējās un ārējās vides faktoriem. Ar šī modeļa palīdzību tiek noteiktas uzņēmuma nākotnes attīstības tirgus pozīcijas. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikti ekonomiskie aprēķini un izstrādāti modeļi par darba ekonomiskajā daļā analizētajiem jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmuma pilnveidošanu un realizācijas pieauguma prognozēm, kas izriet pēc šo pilnveidojošo darbību veikšanas. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analītiski novērtētas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz SIA Lauma Fabrics vides aizsardzības un darba drošības jautājumos. Tiek veikts izmaksu aprēķins vides aizsardzības un darba drošības standartu izpildei. Nodaļas gaitā tiek novērtēta darba drošības un aizsardzības vadība uzņēmumā, kā arī noteikti veicamie pasākumi darba drošības nodrošināšanai uzņēmumā. Diplomdarbs ietver 28 tabulas, 5 formulas un 18 attēlus. Diplomdarba kopējais apjoms ir 103 lpp. Diplomdarba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos
Atslēgas vārdi diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā the present research
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 07:20:50