Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības ekoloģisko robežu novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the ecological limits for sustainable economic development
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt ekoloģisko ierobežojumu ietekmi uz zaļo aplikāciju ieviešanu un saistību starp ekonomikas sektora ieguldījumiem vides aizsardzībā un oglekļa dioksīda emisijām Eiropas Savienībā. Šajā pētījumā datu analīzei tiek izmantoti divi modeļi. 1. modelī aplūkota plašāka saikne starp ekonomiskajiem rādītājiem (IKP, CO2 emisijas uz vienu iedzīvotāju un atjaunojamās enerģijas patēriņš) un oglekļa dioksīda emisijām ES līmenī. 2. modelī tiek pētītas konkrētas ekonomikas nozares (ieguves rūpniecība, ražošana, elektrība, ūdensapgāde un citas uzņēmējdarbības nozares) un to ietekme uz oglekļa emisijām. Ja 1. modelī ir iekļauti dati par laika periodu no 1990. līdz 2021. gadam, tad 2. modelī, jo trūkst datu, kas pārklājas dotajiem mainīgajiem lielumiem, ir iekļauts laika posms no 2006. gada 2021. gada. Tādējādi testu veikšanai ir izmantots statistikas rīks Eviews. Empīriskās analīzes rezultāti atklāja, ka pastāv statistiski nozīmīga saistība starp IKP un oglekļa dioksīda emisijām, tāpēc ekonomiskās aktivitātes pieaugums ir saistīts ar lielākām oglekļa emisijām. Investīciju vides aizsardzībā pa nozarēm ietekme uz oglekļa emisijām gan nav statistiski nozīmīga, un nav skaidras korelācijas starp atjaunojamās enerģijas patēriņu un oglekļa emisijām. Šie atklājumi sniedz priekšstatu par grūtībām sasniegt vides ilgtspējību, ņemot vērā ekonomikas paplašināšanos, kā arī ilgtspējīgas ekonomikas attīstības ekoloģiskās robežas. Ņemot vērā grūtības, ko rada ekoloģiskie ierobežojumi, un prasību pēc visaptverošiem risinājumiem oglekļa emisiju samazināšanai, politikas veidotāji un citas ieinteresētās personas, kuras ir ieinteresētas ilgtspējīgā attīstībā, var gūt labumu no šī pētījuma. Rezultāti arī uzsver, cik svarīgi ir novērtēt investīciju vides aizsardzībā efektivitāti, lai pārliecinātos, ka tās atbilst emisiju samazināšanas mērķiem.
Atslēgas vārdi Ekoloģiskās robežas, zaļie pielietojumi, investīcijas vides aizsardzībā, oglekļa dioksīda emisijas, Eiropas Savienība, ekonomiskie rādītāji, IKP, atjaunojamās enerģijas patēriņš
Atslēgas vārdi angļu valodā Ecological limits, green applications, environmental protection investments, carbon dioxide emissions, European Union, economic indicators, GDP, renewable energy consumption
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2023 16:09:53