Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums " Revīzijas risku novērtēšana un to izmantošana revidenta darbībā "
Nosaukums angļu valodā " Audit risk assessment and application in the auditor
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Pr. doc. J.Mežiels
Recenzents Asoc. prof. I.Voronova
Anotācija Maģistra darba pētījuma objekts ir finanšu pārskatu revīzijas process, bet darba priekšmets ir revīzijas risku novērtējums. Hipotēze - revidenta profesionālais spriedums par iespējamo risku ietekmē revīzijas procesu (tajā skaitā, revīzijai patērētos resursus laiks, nauda) un rezultātu. Maģistra darbs mērķis ir atklāt revīzijas procesu un tā realizācijas ietekmējošo risku noteikšanas principus. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem, priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un diviem pielikumiem. Maģistra darbā analītiskā daļa sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tika apskatīti revīzijas pakalpojuma un revidenta darbības pamatprincipu teorētiskie aspekti, kā arī apkopoti aktuālākie pētījumi, kas netieša veida ietekmē revidentu darbību. Otrajā nodaļā ir izvērtētas revidentu darbību reglamentējošas institūcijas un normatīvo aktu bāze. Trešajā nodaļā ir apkopotas starptautisko revidentu firmu darbības īpatnības un sniegto pakalpojumu piedāvājums Latvijas tirgū. Papildus raksturota revīzijas pakalpojumu nozare, kā arī veikta revīzijas nozares analīze. Maģistra darba lietišķā pētījuma daļa sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tika analizēti revidentu darbības risku veidi, sakarības starp revīzijas riska komponentēm un revīzijas pieradījumiem, ka arī apkopoti riska lielumu ietekmējošie faktori un to mazināšanas iespējas. Otrajā nodaļā ir sniegts revīzijas risku novērtēšanas metožu raksturojums, kā arī secināts, kādu metodi ir ieteicams izmantot revīzijas riska noteikšanai. Trešajā nodaļā ir aplūkota revīzijas riska, revīzijas būtiskuma un izlases apjoma savstarpēja sakarība. Maģistra darba projekta daļa sastāv no divām nodaļām Pirmajā nodaļā ir analizēta revidējama uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, kā rezultātā sastādītās SVID un draudu matricas. Izmantojot ekspertu metodi, novērtēti identificētie riski un sastādīta riska svērtās ietekmes matrica. Pētījumā ir veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze, kur ir apkopoti uzņēmuma finanšu koeficientu analīze, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina analīze, kā arī uz tā pamata noteikti posteņi, kas varētu būt saistīti ar iespējamo risku. Otrajā nodaļā ir analizēta revidenta pieņemtā lēmuma par iespējamo revīzijas risku un būtiskuma līmenī, kas balstīts uz profesionālo spriedumu, ietekme uz revīzijas projekta darbietilpību un realizāciju. Lai pierādītu pieņemtā revidenta profesionāla sprieduma ietekmi uz projektu realizāciju, tika analizēti divu revidentu revīzijas projekti, kuru pamatā nobeigumā tiek aprēķināta komerciālā efektivitāte.Veicot maģistra darbā noteiktos uzdevumus, ir sasniegts darba mērķis: ir atklāti revīzijas procesu ietekmējošo risku noteikšanas principi. Maģistra darbā izvirzītā hipotēze ir apstiprinājusies: revidenta profesionālais spriedums par iespējamo risku ietekmē revīzijas procesu un rezultātu. Pētījuma praktiskā nozīme ir pētījuma rezultātu izmantošanas iespēja revidentu darbībā: revīzijas procesa pilnveidošanai, revīzijas riska mazināšanai, kā arī revidentu un citu revīzijas projekta dalībnieku apmācībai un to kvalifikācijas paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi Revīzija,revidents, risks, būtiskums
Atslēgas vārdi angļu valodā Audit, auditor, risk, materiality
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2012 18:28:23