Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā „Opportunities for SME development in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Lektore K.Gorbunova
Recenzents Dr.oec., profesors V.Nešpors
Anotācija Mazie un vidējie uzņēmumi ir galvenais ekonomiskās izaugsmes, inovācijas, nodarbinātības un sociālās integrācijas dzinējspēks, tiem ir liela nozīme reģionālās attīstības veicināšanā, tāpēc to veidošanās un attīstības veicināšanai ir liela nozīme. Maģistra darba temats ir „Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības iespējas Latvijā”. Maģistra darbā ir pētīta un analizēta mazo un vidējo uzņēmumu darbības vide Latvijā, uzņēmējdarbības un tās attīstību ietekmējoši faktori, konstatēti maziem un vidējiem uzņēmumiem pieejamie atbalsta mehānismi, kā arī ir analizēta konkrēta uzņēmuma, kas atbilst mazo un vidējo uzņēmumu raksturojumam darbība, noteiktas tā attīstības iespējas un izstrādāts priekšlikums attīstības īstenošanai. Ar konkrēta uzņēmuma piemēra palīdzību iespējams atklāt uzņēmuma attīstības svarīgo nozīmi uzņēmuma darbības konkurētspējas un efektivitātes paaugstināšanā. Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums, kas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā maģistra darba daļā „Mazā un vidējā uzņēmējdarbība” tiek noskaidrota uzņēmējdarbības būtība, uzņēmējdarbības un tās attīstību ietekmējoši faktori, mazo un vidējo uzņēmumu raksturojoši elementi, tiek analizēta uzņēmējdarbības, tajā skaitā mazās un vidējās uzņēmējdarbības situācija un vide Latvijā un mazo un vidējo uzņēmumu attīstības plānošana un pieejamie atbalsta instrumenti. Otrajā daļā „Uzņēmuma SIA Instruments saimnieciskās darbības analīze” tiek analizēta SIA „Instruments” saimnieciskā un finansu darbība, atklātas problēmas uzņēmuma darbībā, sniegti ieteikumi tā darbības uzlabošanai. Darba autore konstatē uzņēmuma attīstības iespējas. Trešajā daļā „SIA Instruments attīstības iespējas novērtējums” tiek novērtēta uzņēmuma attīstības iespējas – ieviest jaunu ražošanas iekārtu ražošanas procesā – efektivitāte un sniegti priekšlikumi iespējas realizēšanai. Veicot pētījumu tiek izmantoti vispārējie un speciālie literatūras avoti, Latvijas valsts un Eiropas Savienības iestāžu publicēti ziņojumi, pētījumi un politikas plānošanas dokumenti, Latvijas statistikas pārvaldes dati un citi internetā pieejami izziņas resursi, uzņēmuma SIA „Instruments” finanšu pārskati par 2008., 2009. un 2010.gadu un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Maģistra darba apjoms - 100 lpp., 6 pielikumi. Darbā ir iekļautas 23 tabulas un 13 attēli. Darba izstrādei izmantoti 44 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi mazie un vidējie uzņēmumi, uzņēmējdarbība, uzņēmuma attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā small and medium-sized enterprises, entrepreneurship, development of company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 21:05:54