Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes analīze un pilnveide būvniecības informācijas sistēmas reģistra sadaļā “Mājas lieta”"
Nosaukums angļu valodā "Quality analysis and improvement at the Construction information system register “Home Affairs” section"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Gaļina Robertsone
Recenzents Uldis Jansons
Anotācija Hakimjanova M. (2023). Bakalaura darbs “Kvalitātes analīze un pilnveide būvniecības informācijas sistēmas reģistra sadaļā “Mājas lieta””. Vadītāja - Mg.oec. Gaļina Robertsone, RTU IEVF Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā ir iekļautas 18 tabulas, 9 attēli un 2 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ir 35 avoti. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Pētījuma mērķis ir veikt kvalitātes analīzi Būvniecības informācijas sistēmas reģistra sadaļā Mājas lieta, novērtējot informācijas sistēmas administrēšanas procesu un identificējot tā trūkumus, izstrādāt priekšlikumus administrēšanas procesa un Būvniecības informācijas reģistra kvalitātes pilnveidei, lai novērstu kļūdainu datu reģistrēšanu. Teorētiskās daļas uzdevums ir izpētīt zinātniskos literatūras avotos pieejamo informāciju par administratīvo procesu un tā pārvaldības ietekmes faktoriem. Apzināt kvalitātes sistēmas elementus un standartus, kas saistīti ar administratīvo procesu un reģistru. Izskatīt, salīdzināt metodes, kas būtu piemērotas kvalitātes vadības un administrēšanas procesa pilnveidei. Analītiskās daļas uzdevums ir analizēt būvniecības informācijas reģistra darbību un Mājas lieta administrēšanas sadaļu, un pašu procesu. Analizēt BIS reģistru, tā uzraudzību, kvalitātes parametrus. Veikt iekšējo auditu administratīvam procesam. Novērtēt administrēšanas procesu un BIS reģistru ar vērtības plūsmas kartēšanas un analīzes metodi. Noteikt Mājas lieta administrēšanas procesa vislielākos ietekmes faktorus un veikt risku identificēšanu. Rezultātā identificēt pilnveidošanas iespējas Mājas lietas administrēšanas procesā un BIS reģistrā. Praktiskās daļas uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus BIS reģistra Mājas lieta sadaļas un administrēšanas procesa kvalitātes uzlabošanai un ieviest uzlabojumus, un ar tiem iepazīstināt darbiniekus, kas ir saistīti ar administrēšanas procesu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – pētījumā tikuši izstrādāti pilnveides pasākumi gan kvalitātes vadības sistēmā, gan BIS reģistrā un administrēšanas procesā. Galvenās neatbilstības ir saistītas ar to, ka topošie pārvaldnieki iesniedz nepietiekamus vai kļūdainus iesniegumus ar trūkstošu dokumentāciju, attiecīgi darbiniekiem jāveic atkārtota iesnieguma pārbaude pēc labojumu veikšanas, turklāt darbinieki nesasniedz pietiekamu izskatīšanas dienas normu, process tiek pildīts par lēnu.
Atslēgas vārdi administrēšanas process, Būvniecības informācijas sistēma, Mājas lieta, kvalitātes vadība, kvalitātes analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā administration process, Construction information system, Home case, quality management, quality analysis
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2023 07:52:26