Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of the quality management system in the “Rīgas namu pārvaldnieks” Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Arta Pīlēna-Dālberga
Recenzents Gundars Kokins
Anotācija Vinokurova K. (2023). Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg. oec. A. Pīlēna-Dālberga. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 17 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 14 avoti latviešu un 51 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir veikt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” kvalitātes vadības sistēmas (KVS) analīzi un izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Teorētiskā darba daļā veikta teorētisko aspektu analīze par KVS nepieciešamību un tās nozīmīgumu, salīdzināti dažādu vadības sistēmu standartu prasību izpildes ieguvumi pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos, analizēti kvalitātes vadības metožu un instrumentu pielietojumi un izveidots metožu salīdzinājums KVS pilnveidei. Analītiskā darba daļā ir analizēta uzņēmuma darbība, tostarp KVS, veikts KVS iekšējais audits un identificētas problēmas/neatbilstības, pielietotas izvēlētās metodes procesu, problēmu, risku analīzei, noteikti ar kvalitātes zudumu saistītie riski un izmaksas. Praktiskā darba daļā ir pamatota KVS pilnveides nepieciešamība, rasti risinājumi un piedāvāti priekšlikumi KVS pilnveidei. Izstrādāti priekšlikumi ar kvalitātes zudumu saistīto risku novēršanai, izstrādāts pilnveides ieviešanas plāns un tā ieviešanas izmaksu aprēķins, kā arī pamatots uzņēmuma ekonomiskais ieguvums, ieviešot piedāvātos risinājumus un priekšlikumus, un noteikts atmaksāšanās periods. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: KVS uzņēmumā ir attīstības posmā, tāpēc uzņēmumam ir svarīgi izstrādāt kvalitātes dokumentāciju un uzlabot procesus atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, lai veicinātu vienotu izpratni par kvalitātes vadību uzņēmumā. Uzņēmumam nepieciešams nodrošināt iekšējo normatīvo aktu pārskatīšanu, jo darbinieki nevar būt pārliecināti par aprakstīto procesu atbilstību reālajai situācijai. Uzņēmumā nav apzinātas klientu vēlmes, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt QFD matricu, identificējot ne tikai klientu vēlmes, bet arī pakalpojumu raksturotājus.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, kvalitāte, ISO 9001
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, quality, ISO 9001
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 16:47:51