Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts iekšējā tirgus aizsardzības iespēju analīze”
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the Possibilities for Protection of the Internal Market of Latvia as a Member State of the European Union”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Raimonds Zukuls
Anotācija Bakalaura darba tēma: “Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts iekšējā tirgus aizsardzības iespēju analīze”. Darba aktualitāti var pamatot ar to, ka analizējot Eiropas Savienības normatīvos aktus un citu Savienības dalībvalstu piemērus, tiks iegūta informācija par to, kā Latvijas valdība var ieviest iekšējā tirgus aizsardzības pasākumus valsts robežas teritorijā, tādējādi uzlabojot sabiedrības labklājību. Svarīgākās problēmas, kas tiek apskatītas bakalaura darbā: Eiropas Savienībai ir vienota muitas robeža, tā pakļaujas Eiropas Savienības likumdošanai, bet katra dalībvalsts var ieviest noteiktas atkāpes, nosakot savas preču importa kvotas, kā rezultātā var ievest vairāk preču nekā atļauts konkrētas dalībvalsts likumdošanā vai tiek ievestas preces, kuras aizliegts ievest. Papildus importa uzraudzības trūkumam enerģētikas krīzes laikā Latvija lielos apjomos eksportē koksni un tās produktus uz trešajām valstīm, lai arī iekšējā tirgū tika novērots preces deficīts un straujš koksnes cenu kāpums. Darba mērķis: pierādīt ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu piemēru, ka Latvija nepārkāpjot Eiropas Savienības likumdošanu var ieviest iekšējā tirgus aizsardzības pasākumus valsts robežas teritorijā. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: • Izpētīt, kas ir muita un jēdziena “muitas funkcijas” klasifikāciju un to nozīmi, identificēt Eiropas Savienības iekšējā tirgus aizsardzības svarīgākos pasākumus un to nozīmi; • Eiropas Savienības likumdošanas izpēte un analīze, kas ir saistoša Eiropas Savienības dalībvalstīm attiecībā uz muitas kontroli un iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu īstenošanu; • Pieejamo statistikas datu analīze par to, kas veido pārrobežu noziegumu īpatsvaru uz Dānijas un Latvijas robežām; • Pret Krieviju vērsto Eiropas Savienības ieviesto ierobežojošo pasākumu uzskaite, un kā tās ietekmē Ungārijas ekonomiku; • Dānijas un Ungārijas iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu īstenošanas izpēte un analīze; • Latvijas iespēju analīze piemērot iekšējā tirgus aizsardzības pasākumus. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trim daļām ar nodaļām un apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmā daļa veltīta galvenajām muitas funkcijām, to nozīmei, iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu uzskaitei un to nozīmei, tai skaitā muitas savienības apstākļos. Otrajā daļā aprakstīts Dānijas lēmums ieviest muitas kontroli robežšķērsošanas vietā Savienības teritorijā, starprobežu noziegumu analīze un likumiskā pamatojuma analīze, papildinot ar apakšnodaļu par muitas kontroles ieviešanu Latvijas teritorijā pēc Dānijas piemēra. Trešajā daļā aprakstītas pret Krievijas Federāciju vērstās sankcijas, nozīmīgākās nozares Ungārijas ekonomikā, Ungārijas un Krievijas noslēgto līgumu apraksts, Ungārijas energoresursu eksporta aizliegums un kā Latvija var izmantot Ungārijas energoresursu eksporta embargo modeli sava iekšējā tirgus aizsardzībā. Darbs kopumā izklāstīts uz 62 lappusēm, iekļauti 2 attēli un 2 tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 77 vienības, pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Iekšējā tirgus aizsardzība, Eiropas Savienības likumdošana, vienots tirgus, vienota muitas robeža
Atslēgas vārdi angļu valodā Protection of the Internal Market, European Union legislation, single market, single customs border
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 12:39:21