Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Aprites ekonomikas attīstības iespējas Latvijas pašvaldībās
Nosaukums angļu valodā Opportunities for the development of the circular economy in Latvian municipalities
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Jeļena Pubule
Recenzents Uldis Kamols
Anotācija Bakalaura darba “Aprites ekonomikas attīstības iespējas Latvijas pašvaldībās” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. kursa students Krišjānis Pundurs. Darba vadītāja ir Dr.sc.ing., profesore Jeļena Pubule. Darbs sastāv no 78 lapaspusēm, 13 attēliem, 12 tabulām un 2 pielikumiem. Aprites ekonomika ir viens no paņēmieniem, kā sekmēt teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Tā paredz efektīvāku resursu izmantošanu, atstājot mazāku negatīvo ietekmi uz vidi un ilgāk noturot materiālus aprites ciklā. Vairāki plānošanas dokumenti un normatīvie akti aprites ekonomikas veicināšanai jau izdoti Eiropas Savienības (ES) līmenī, tostarp divi rīcības plāni pārejai uz aprites ekonomiku, kuros noteiktie principi integrēti arī Eiropas Zaļajā kursā. Latvijā valsts mēroga Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam izdots 2020. gadā, un valstī kopumā aprites ekonomikas principu ieviešanas process vēl atrodas pašā sākuma stadijā. Rīcības plānā sīkāk aprakstīti veicamie pasākumi pašvaldību lomas stiprināšanai, kas ietver arī informatīva materiāla sagatavošanu pašvaldībām par aprites ekonomikas principu ieviešanu. Darba teorētiskajā daļā aprakstīts aprites ekonomikas jēdziena izcelsmes un veidošanās process, izceļot tā galvenās sastāvdaļas un pamatprincipus. Izpētīts, kāda ir aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības procesu saikne, kā arī aprakstīts un ilustrēts aprites ekonomikas pārvaldības process pašvaldībās, minot tajā iesaistītās puses un to uzdevumus. Analītiskajā daļā veikta galveno uz aprites ekonomiku attiecināmo valsts mēroga plānošanas dokumentu un normatīvo aktu analīze, tāpat, pielietojot atslēgas vārdu analīzes metodi, analizēti arī Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti. Projekta daļā aprakstīts informatīvā materiāla un pašvaldību aptaujas izstrādes process un veikta SVID analīze, kā arī analizēti un ilustrēti veiktās aptaujas rezultāti. Pilns informatīvā materiāla teksts un aptaujas anketa iekļauti pielikumos. Balstoties uz izpētīto, secināts, ka Latvijas pašvaldības primāri aprites ekonomiku uztver atkritumu apsaimniekošanas kontekstā, ir ieinteresētas tās tālākā attīstībā, taču sagaida attiecīgu iniciatīvu un atbalstu no valsts puses. Sniegti priekšlikumi VARAM materiāla laišanai publiskā apritē un sadarbības veidošanai ar pašvaldībām aprites ekonomikas attīstībā.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: aprites ekonomika, atkritumu apsaimniekošana, ilgtspējīga attīstība, industriālā simbioze, atkārtota izmantošana, enerģijas atgūšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: circular economy, waste management, sustainable development, industrial symbiosis, reusing, energy recovery.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 09:53:48