Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Ūdens resursu efektīvas pārvaldības stratēģija aprites ekonomikā
Nosaukums angļu valodā Strategy for efficient management of water resources in the circular economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Maija Šenfelde
Anotācija Ūdens resursu efektīva pārvaldība ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras mūsdienu sabiedrība. Ūdens ir nepieciešams dzīvības avots visiem organismiem uz Zemes, tai skaitā cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Tomēr, neraugoties uz to, ūdens resursi ir ierobežoti un pakļauti dažādiem draudiem, tādiem kā klimata pārmaiņas, piesārņojums un pārmērīga izmantošana. Šī iemesla dēļ, ūdens resursu efektīva pārvaldība ir kļuvusi par aktuālu tēmu mūsu sabiedrībā. Aprites ekonomikas pieeja ūdens resursu pārvaldībai ir pamatota uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu, kur galvenais mērķis ir samazināt ūdens izšķērdēšanu un piesārņojumu, nepārtraukti atkārtoti izmantojot un pārstrādājot ūdens resursus. Šāda pieeja ietver vairākus svarīgus aspektus un stratēģijas, kas veicina efektīvu ūdens apsaimniekošanu. Šī tēma ir aktuāla, jo mēs saskaramies ar ūdens resursu ierobežotību un piesārņojuma problēmām visā pasaulē, tostarp Latvijā. Pārmērīga izmantošana, dzeramā ūdens zudumi un vides piesārņojums ir jautājumi, kas nepieciešama risināt, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un saglabātu ūdens resursus nākamajām paaudzēm. Aprites ekonomikas stratēģija sniedz rīkus un risinājumus, lai efektīvi pārvaldītu ūdens resursus, samazinātu patēriņu un piesārņojumu, kā arī veicinātu ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu. Par pētījuma mērķi autors ir definējis: Izvērtēt ūdens problēmas un saistīto risku ietekmi uz aprites ekonomikas procesiem. Pētījuma objekts: Aprites ekonomika. Pētījuma priekšmets: Ūdens problēmas, ietekme un riski. Lai sasniegtu nosprausto mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus: 1. Izpētīt aprites ekonomikas un ūdens resursu teorētiskos aspektus. 2. Noteikt ekonomikas nozares, kas ir saistītas ar ūdens patēriņa nākotnes pieaugumu, nosakot iespējamos draudus ekonomikai. 3. Izvērtēt vietējos un globālos izaicinājumus un riskus, kas ir saistīti ar ūdens pārtēriņu un tīrību. 4. Veikt Latvijas ūdens resursu ilgtspējas stratēģijas SVID analīzi un AHP aprēķinu. 5. Apkopot secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Darba pirmajā nodaļā autors apskata ūdens resursu problēmas aprites ekonomikas kontekstā, raksturojot aprites ekonomikas teorētiskos aspektus, veicot R-stratēģiju izpēti, kā arī raksturojot ūdens resursu efektīvās izmantošanas stratēģijas. Darba otrajā nodaļā autors veic ar ūdens resursu problēmu saistīto risku un izaicinājumu analīzi, apskatot arī ekonomiskās politikas instrumentus ilgtspējīgai ūdens apsaimniekošanai kā potenciālo izaicinājumu risinājumu. Šīs nodaļas ievaros autors veic Latvijas ūdens pārvaldīšanas uzņēmumu ilgtspējas stratēģiju SVID analīzi. Darba trešajā nodaļā autors identificē augsta riska nozares, kā arī vecis Latvijas ūdens resursu ilgtspējas stratēģijas analīzi, prioritizējot potenciālās stratēģijas attīstības virzienus pēc AHP metodoloģijas. Noslēgumā autors apkopo no pētījuma izrietošus secinājumus un izstrādā priekšlikumus Latvijas ūdens resursu efektīvās izmantošanas stratēģijas uzlabošanai. Darbs ir izklāstīts 108 lapās. Tas satur 8 attēlus un 17 tabulas. Darba izstrādei tika izmantoti 82 literatūras un informācijas avoti. Darbs ir veikts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Ūdens, Ilgtspējība, resursi, Latvija, nozare, pašvaldības.
Atslēgas vārdi angļu valodā Water, Sustainability, resources, Latvia, industry, municipalities.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2023 16:46:49