Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums Lauksaimniecības Sektors Virzībā uz Klimatneitralitāti: Kopējās Lauksaimniecības Politikas Analīze
Nosaukums angļu valodā The Agricultural Sector Towards Climate Neutrality: an Analysis of Common Agricultural Policy
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Jeļena Pubule
Recenzents Dace Lauka
Anotācija Kopējā Lauksaimniecības Politika ir sadarbība starp Eiropas lauksaimniekiem un sabiedrību, nodrošinot būtisku atbalstu lauksaimniekiem un veicinot efektīvas lauksaimniecības prakses pielietošanu, un godīgu atalgojumu lauksaimniekiem. Kopējā Lauksaimniecības Politika arī prioritizē ilgtspēju, cenšoties sasniegt oglekļa neitralitāti, un atbildīgu resursu izmantošanu. Kopumā Kopējā Lauksaimniecības Politika ir būtiska sastāvdaļa, lai sasniegtu sociālos, ekonomiskos un vides mērķus lauksaimniecības nozarē. Maģistra darba mērķis: Izvērtēt Latvijas Kopējās Lauksiamniecības Politikas Stratēģiskā Plāna (2023-2027) ilgtspējību, izstrādājot metodiku politikas mērķu ietekmes novērtēšanai. Galvenie jautājumi un rezultāti: Kopējās Lauksaimniecības Politika ietver sevī sociālos, ekonomiskos un vides mērķus, kurus ir norādījusi Eiropa Savienība, lai sekmētu ilgtspēju un virzību uz klimatneitralitāti lauksaimniecības sektorā. Kaut arī ir nostādīti sasniedzamie mērķi un soļi, lai sasniegtu tos, nav skaidrs vai ar jaunās politikas palīdzību patiešām tiks sekmēta ilgtspējīgs lauksaimniecības sektorī, kā arī nav zinām, kuriem no mēķiem patiešām tiks sasniegti un, kuri būs visefektīvākie. Laicīgi ir jāspēj noskaidrot politikas izdošanās iespējamību un tās efektivitāti. Pētījums attiecas uz Latvijas Kopējās Lauksaimniecības Politikas Stratēģiskā Plāna novērtējumu un analīzi, noskaidrojot mērķu ietekmi, un to sasniedzamību līdz 2027.gadam. Maģistra darbs sastāv no: 1. Literatūras apskata – Kopējās Lauksiamniecības Politikas analīze un pretrunu identificēšana, lauksaimniecības maksājuma shēmu analīze un iespējas pāriet uz rezultātiem bāzētu pieeju, oglekļietilpīgās lauksaimniecības principi; 2. Pētījuma daļas – Latvijas Kopējās Lauksaimniecības Politikas Stratēģiskā Plānā minēto mērķu izvērtējums, izmantojot TOPSIS analīzi un komplekso ilgtspējas indeksu; 3. Rezultātu analīze – rezultātu izvērtēšana, rekomrndāciju izveide. Maģistra darba apjoms: Darbu veido 3 nodaļas un 106 lapaspuses. Darbā ir 7 tabulas, 20 attēli, un 6 pielikumi. Maģistra darbā tika izmantotas 156 literatūras avoti. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Atslēgas vārdi: Kopējās Lauksaimniecības Politika, ilgtspēja, indikatori, pretrunas. Maģistra darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos (CO2 Deal)”, projekta Nr. Izp-2020/1-0302, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome.
Atslēgas vārdi Kopējās Lauksaimniecības Politika, ilgtspēja, indikatori, pretrunas
Atslēgas vārdi angļu valodā Common Agricultural Policy, sustainability, indicators, contradictions
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2023 10:17:00