Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Sociālās apdrošināšanas un nodrošināšanas sistēmas pilnveidošana Latvijā "
Nosaukums angļu valodā "Further improvement of social security and insurance system in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., prof. K. Ketners
Recenzents Dr. oec., prof. V. Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir „Sociālās apdrošināšanas un nodrošināšanas sistēmas pilnveidošana”. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz Latvijas un citu ES valstu sociālās apdrošināšanas sistēmas analīzes rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanas iespējām. Darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai noteikti sekojoši uzdevumi: 1) izpētīt sociālās apdrošināšanas jēdziena būtību, principus; 2) raksturot apdrošināšanas līdzekļus, to veidošanas, iekasēšanas un pārvaldīšanas mehānismu; 3) parādīt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nodokļu politikas saikni ar notiekošajiem ekonomiskajiem procesiem, veikt budžeta ieņēmumu un izdevumu analīzi; 4) noteikt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanas virzienus mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Mūsdienu ekonomiskās attīstības procesos, kuros vērojamas pasaules krīzes sekas, pieaug vajadzība pilnveidot mehānismu, kas paaugstina ekonomiskās un sociālās izaugsmes līdzsvaru valstī. Maģistra darba struktūra pakārtota izvirzīto uzdevumu risināšanai. Darbs veidots no trīs galvenajām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba teorētiskajā daļā izpētīta pēdējo gadu zinātniskā literatūra un sociālās sistēmas darbību regulējošā normatīvo aktu bāze, nosakot sistēmas darbības mehānismu, apdrošināšanas veidus Latvijā. Veikts sociālās politikas veidošanas pamatprincipu salīdzinājums dažādās pasaules valstīs. Darba analītiskajā daļā novērtēta praktiskā situācija Latvijas valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas darbībā un tās nozīme ekonomiskajā sistēmā. Pētījumā secināts, ka iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes samazināšanās lielā mērā saistīta ar skaidrojošas informācijas trūkumu un pastāvošo administratīvo barjeru legālas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Nodarbinātību, ekonomisko aktivitāti un dzimstību valstī kavē ierobežotais resursu daudzums vecākiem ar maziem bērniem sekmīgas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējai. Praktiskajā daļā ir izstrādātas trīs alternatīvas konstatēto problēmu risināšanai. Vecāku nodarbinātības sekmēšanai tiek izvirzīta ģimenes vajadzībām un iespējām atbilstošu bērna aprūpes pakalpojumu klāsta nodrošināšana. Nedeklarētas nodarbinātības mazināšanai izstrādāts plāns izglītojošas dabas pasākumiem par darbinieku tiesībām un pienākumiem. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts uz 87 lappusēm un ilustrēts ar 7 attēliem un 14 tabulām .
Atslēgas vārdi Sociālās apdrošināšanas un nodrošināšanas sistēmas pilnveidošana Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Further improvement of social security and insurance system in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 11:49:04