Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Biznesa procesu pārveides spējas publiskā sektora organizācijās Latvijā
Nosaukums angļu valodā Business Process Reengineering Capabilities Of Public Sector Organizations In Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Aldis Greitāns
Recenzents Sanita Meijere
Anotācija Maģistra darbā ir uzsvērta publiskā sektora institūciju nozīme vispārējās labklājības un uzņēmējdarbības vidē un pastāvīgā nepieciešamība pēc efektivitātes uzlabojumiem publiskajā sektorā, ko var panākt ar digitālās transformācijas, kas ietver radikālu biznesa procesu pārveidi, palīdzību. Pētījuma problēma ir Kā veicināt biznesa procesu reinženieriju (BPR) Latvijas publiskā sektora organizācijās, lai sasniegtu ambiciozos digitālās transformācijas mērķus? Pētījumā tiek pētītas pašreizējās BPR iespējas publiskā sektora organizācijās, faktori, kas ir veicinājuši veiksmīgus transformācijas projektus pagātnē, un galvenie šķēršļi radikālai procesu transformācijai. Aprakstīti biznesa procesu radikālas pārveides pamatprincipi, tostarp tiem raksturīgā koncentrēšanās uz fundamentālām izmaiņām, nevis pakāpeniskiem uzlabojumiem, uzsvars uz klientu vajadzībām un vērtības radīšanu, kā arī starpfunkcionālu komandu izmantošana procesu pārplānošanai. Tiek uzsvērta arī procesu radikālas pārskatīšanas nozīme digitālajā transformācijā. Pētījumā norādīts, ka digitālās tehnoloģijas var nodrošināt jaunus darba veidus un radīt iespējas procesu uzlabošanai. Tomēr tajā arī uzsvērts, ka ar tehnoloģiju vien nepietiek; organizācijas kultūra, vadība un pārmaiņu vadība ir būtiski veiksmes faktori. Tiek identificēti faktori, kas var palielināt organizācijas gatavību radikālām procesu pārmaiņām. Tie ietver organizācijas kultūru, kas augstu vērtē inovācijas un nepārtrauktus uzlabojumus, projektu vadības spējas, kas nodrošina efektīvu plānošanu un izpildi, skaidru un ambiciozu mērķu izvirzīšanu, kā arī izmaiņu vadību un visas iesaistās puses aptverošu komunikāciju. Ir izklāstīts radikālu procesu pārmaiņu ieviešanas process. Tas ietver organizatorisko spēju novērtēšanu, lai noteiktu uzlabojamās jomas, maināmo procesu identificēšanu un atlase, pamatojoties uz to stratēģisko nozīmi un iespējamo ietekmi uz ieinteresētajām pusēm, procesu kartēšanu, lai izprastu pašreizējos procesus un identificētu uzlabošanas iespējas, procesu pārplānošanu, izmantojot starpfunkcionālas komandas un koncentrējoties uz klientu vajadzībām un vērtības radīšanu, jaunu procesu testēšanu ar pilotprojektu palīdzību pirms pilna mēroga ieviešanas. Dati par situāciju Latvijā tiek apkopoti, veicot intervijas ar profesionāļiem un aptaujājot vadības līmeņa darbiniekus visās valsts tiešās pārvaldes iestādēs. Aptaujas mērķis bija apkopot datus par valsts sektora institūciju spējām Latvijā īstenot radikālas procesu pāmaiņas, kā arī norādīt, kādas darbības visvairāk veicinātu šo spēju uzlabošanu. Pētījumā tika izmantotas gan padziļinātās intervijas, gan tiešsaistes aptauja ar publiskā sektora vadītājiem. Kopumā šis maģistra darbs sniedz ieskatu tajā, kā publiskā sektora organizācijas Latvijā var uzlabot savu efektivitāti, izmantojot radikālu procesu pārvaidei kā pamatu digitālajai transformācijai. Nostiprinot savas organizatoriskās spējas un novēršot iespējamos šķēršļus pārmaiņu vadībai, šīs organizācijas var sasniegt ambiciozākus mērķus un sniegt lielāku vērtību sabiedrībai.
Atslēgas vārdi digtiālā transformācija, procesu pārveide, publiskais sektors Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā BPR, business process reengineering, digital transformation, public sector Latvia, process innovation
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.05.2023 19:32:36