Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Riska vadības piemērošana mežsaimniecības uzņēmuma attīstībai"
Nosaukums angļu valodā "Risk management application for a forestry company’s development"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc. prof. R.Alsiņa
Recenzents Pr. doc. J.Mežiels
Anotācija Meža resursu efektīvas izmantošanas iespējas ieņem nozīmīgu lomu Latvijas sociāli ekonomiskajā attīstībā, veicinot nodarbinātību un ienākumus lauku reģionos un valstī kopumā. Esošie meža resursi vienlaikus nodrošina arī salīdzinošu augstu dzīves vides ekoloģisko kvalitāti. Meža nozare ir ieņem svarīgu lomu Latvijas tautsaimniecībā, nozares īpatsvars iekšzemes kopproduktā 2010.gadā sasniedza pirmskrīzes līmeni un sastādīja 4,6% no iekšzemes kopprodukta. Meža nozare ir viena no retajām nozarēm Latvijā, kurai ilglaicīgi ir bijusi stabila, pozitīva eksporta un importa bilance. Maģistra darba ietvaros tiek apskatīta viena no mežsaimniecības nozarēm - mežsaimniecības palīgdarbību nozare. Pēc Valsts meža dienesta reformas, kad darbinieki ar mežsaimniecības izglītību zaudēs darbu, tiek prognozēts, ka tiks dibināti jauni uzņēmumi šajā nozarē. Mežsaimniecības palīgdarbību nozarē tiek ietverti uzņēmumi, kuri veic daļu mežistrādes darbu par atlīdzību. Nozares esošajiem uzņēmumiem būtiski ir apzināties pastāvošos riskus, jo risku ietekme var negatīvi ietekmēt nozarē esošo uzņēmumu saimniecisko darbību un traucēt kā uzņēmumu, tā arī nozares rezultatīvo rādītāju pieaugumu un attīstību kopumā. Neņemot vērā uzņēmumu darbību ietekmējošos riskus, uzņēmumi var ciest zaudējumus vai to darbība var tikt apturēta, tāpēc jācenšas riskus kontrolēt un vadīt. Riskus vadīt nozīmē pieņemt un īstenot tādus lēmumus, kuri spēj samazināt vai novērst iespējamo risku ietekmes negatīvās sekas. Risku ietekmes samazināšanai uzņēmumos var tikt piemērota riska vadība, kas veicina uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstību, ieņēmumu palielināšanos un plānoto mērķu sasniegšanu. Darba ietvaros tiek veikta mežsaimniecības palīgdarbības nozares uzņēmuma SIA M.K.Mežs analīze un izstrādāta riska vadību atbilstoši ISO 31000:2009 standarta prasībām uzņēmuma darbības attīstībai. Maģistra darba pētījuma objekts ir SIA M.K. Mežs, bet darba priekšmets ir riska vadības piemērošana uzņēmuma attīstībai. Hipotēze: Piemērojot riska vadību uzņēmumā, uzņēmums spēj sekmīgi attīstīt saimniecisko darbību. Maģistra darba mērķis ir, piemērojot risku vadības principus, izpētīt mežsaimniecības uzņēmuma attīstības iespējas. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) analizēt mežsaimniecības lomu Latvijas tautsaimniecībā; 2) izpētīt meža nozares politiku un pieejamo Eiropas Savienības un valsts atbalstu mežsaimniecībā; 3) veikt mežsaimniecības palīgdarbības nozares analīzi, sastādot SVID matricu; 4) izpētīt mežsaimniecības palīgdarbības nozarē esošo uzņēmumu riska vadību; 5) izpētīt riska vadības principus atbilstoši ISO 31000:2009 standarta prasībām; 6) identificēt mežsaimniecības palīgdarbības nozares riskus un sniegt priekšlikumus risku samazināšanai; 7) izmantojot eksperta metodi novērtēt riskus un sastādīt risku novērtēšanas matricu; 8) izpētīt ārējo un iekšējo risku samazināšanas metodes; 9) veikt stratēģiskā riska vadības instrumentu analīzi, novērtējot finanšu risku un finansējuma piesaistes iespējas; 10) veikt mežsaimniecības uzņēmuma SIA M.K.Mežs analīzi, sastādot SVID matricu, analizējot uzņēmuma finanšu rādītājus; 11) sagatavot uzņēmuma riska vadības programmu un sniegt priekšlikumus uzņēmuma iekšējo risku ietekmes samazināšanai; 12) ņemot vērā dažādas lēmuma pieņemšanas metodes, izvēlēties labāko investīciju ieguldījuma veidu; 13) veikt finansējuma piesaistes iespēju analīzi uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstībai un sagatavot pieteikumu aizņēmuma saņemšanai.
Atslēgas vārdi RISKA VADĪBAS PIEMĒROŠANA MEŽSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAI
Atslēgas vārdi angļu valodā RISK MANAGEMENT APPLICATION FOR A FORESTRY COMPANYS DEVELEPMENT
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 11:34:36