Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Sociālo mēdiju iespējas Latvijas uzņēmumu komunikācijā"
Nosaukums angļu valodā "Social media opportunities in corporate communication in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., lekt. Greitāne
Recenzents Dr. oec., asoc. prof. L. Ādamsone
Anotācija Maģistra darba tēma ir Sociālo mediju iespējas Latvijas uzņēmumu komunikācijā. Darba mērķis ir pētīt un izanalizēt komunikāciju Taubes birojs uzņēmumā, pamatojoties uz veikto pētījumu sniegt ieteikumus uzņēmuma komunikācijas pilnveidošanai, izmantojot sociālo mediju tīklus. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa satur teorētisko bāzi par komunikācijas lomu uzņēmumā, tās pilnveidošanas iespējām, sociālo tīkliem, to veidiem, kā arī sociālo tīklu raksturojumu. Otrā daļa ir praktisks pētījums par uzņēmuma Taubes birojs komunikāciju. Trešā daļa ir pētījuma turpinājums par risinājumiem komunikācijas uzlabošanai caur sociāliem medijiem. Darbā iekļauti autora secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, kas izstrādāti pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem un to analīzi. Darba izstrādes gaitā tika veikti šādi uzdevumi: veikta teorētiskās literatūras un avotu analīze par komunikāciju un sociāliem medijiem, izpētītas, kādas tendences novērojamas saistībā ar sociālajiem tīkliem, noskaidroti populārāki sociālie tīkli Latvijā, izpētīta un analizēta uzņēmuma Taubes birojs iekšējā un ārējā komunikācija, veikts līgumdarbinieku apmierinātības ar komunikācijas procesiem pētījums, veikts klientu apmierinātības un vēlmju apzināšanas pētījums, izstrādāti secinājumi un priekšlikumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem, uzņēmuma komunikācijas pilnveidošanā, izmantojot modernus komunikācijas instrumentus. Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka iekšēja komunikācija ir atgriezeniskā, taču ārējā ir ierobežota informācijas plūsma, nav nodrošināta informācijas apmaiņa, uzņēmums koncentrējās uz reklāmas kampaņām interneta vidē, nevis uz komunikāciju ar klientu. Visa pieejama informācija interneta masu medijos ir tikai informatīva, tā neparedz iespēju to abpusēji aprunāt un izsekot tās efektivitātei. Līgumdarbinieku iekšējās komunikācijas apmierinātības pētījuma rezultātā tika secināts, ka SIA Taubes birojs līgumdarbinieki ir apmierināti ar uzņēmuma iekšējo komunikāciju. Klientu apmierinātības pētījuma rezultātā tika secināts, ka klienti nav apmierināti ar uzņēmuma darba laiku, projektu vadītāja atsaucību un ātrumu, informācijas pieejamību par izmaiņām uzņēmuma procedūrās un procesos. Izstrādāts ārējās komunikācijas efektivitātes uzlabošanas pasākumu plāns 2012.gadam, kas dod vispusīgu priekšstatu par veiksmīgu komunikācijas uzsākšanu sociālos medijos. Darbs uzrakstīts latviešu valodā ar kopējo apjomu 82 lapas. Darbā ievietoti 16 attēli, 10 tabulas un 2 pielikumi, izmantoti 54 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi sociālie mediji, komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā social media, communication
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 10:58:09